اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 322

شناسه ملی: 14003433605

تاریخ ثبت: 1392/03/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

آدرس: اصفهان میمه روستای ازان خیابان امام خمینی جنب مسجد حضرت علی ع پلاک 940

تاریخ تاسیس: 1392/03/01

کد پستی: 8351753756

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/05/18:

50,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/05/1396 و به استناد نامه شماره 13805 مورخ 21/5/1396 اداره تعاون شهرستان شاهین شهر و میمه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضابهزادی کد ملی: ( 465068XXXX ) به سمت رییس هییت مدیره و محمودعلی اکبری کد ملی: ( 622988XXXX ) به سمت نایب رییس هییت مدیره و صغری جعفری کد ملی: ( 622988XXXX ) به سمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت 3 سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادارپس از تصویب هییت مدیره، با امضای مدیرعامل و حمیدرضابهزادی (سمت رییس) و درغیاب حمیدرضابهزادی (سمت رییس) با امضای محمودعلی اکبری (سمت نایب رییس)و مهر شرکت معتبر خواهد بود واوراق عادی با امضا آقای صغری جعفری (مدیرعامل)و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960525XXXX39191 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میمه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/05/1396 و به استناد نامه شماره 13805 مورخ 21/5/1396 اداره تعاون شهرستان شاهین شهر و میمه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی 1395 به تصویب مجمع عمومی رسید. آخرین رقم سرمایه به مبلغ 50000000 ریال گزارش شد.محمودعلی اکبری به کد ملی 622988XXXX و حمیدرضابهزادی به کد ملی 465068XXXX و صغری جعفری به کد ملی 622988XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و محمدرضاجعفری به کد ملی 622997XXXX و مهران زابلیان به کد ملی 129246XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند.اکبرعلی اکبری به کد ملی 129155XXXX بازرس اصلی و شهنازاسماعیلیان به کد ملی 512960XXXX بازرس علی البدل به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960525XXXX73572 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میمه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/24:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 20/5/1393 که طی نامه های شماره های 15156 و 15157 مورخ 19/6/1393 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شاهین شهر و میمه واصل گردیده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و 36 تبصره مورد تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال بمبلغ پنجاه میلیون ریال افزایش یافت. ترازنامه منتهی به 28/11/1392 قرایت و بتصویب مجمع عمومی رسید. خانم صغری جعفری ازان و آقایان حمید رضا بهزادی بروجنی و محمود علی اکبری بسمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان محمد رضا جعفری ازان و مهران زابلیان به عنوان اعضا علی البدل شرکت تعاونی برای مدت سه سال و خانم شهناز اسماعیلیان دهاقانی بشماره ملی 512960XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای اکبر علی اکبری بشماره ملی 129155XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. هییت مدیره از بین خود آقای حمید رضا بهزادی بشماره ملی 465068XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای محمود علی اکبری بشماره ملی 622988XXXX را بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم صغری جعفری بشماره ملی 622988XXXX بسمت منشی هییت مدیره انتخاب نمودند. ضمناً با تصویب هییت مدیره خانم صغری جعفری بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مقرر شد چک ها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضا خانم صغری جعفری (مدیر عامل) و آقای حمید رضا بهزادی (رییس هییت مدیره) و با مهر شرکت معتبر و در غیاب آقای حمید رضا بهزادی آقای محمود علی اکبری (نایب رییس) حق امضا خواهد داشت و اوراق عادی با امضا خانم صغری جعفری (مدیر عامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 670410XXXX111794XXXX مسیول ثبت شرکتهای میمه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/01:

خلاصه اساسنامه و تقاضانامه شرکت تعاونی کشاورزان طلای سرخ ازان که در تاریخ 01/03/1392 شماره ثبت 322 و شناسه ملی 140034XXXX5 در این واحد بثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار محلی آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: پرورش زعفران و گل محمدی و محصولات کشاورزی 2 مرکز اصلی شرکت: اصفهان، میمه، روستای ازان، خیابان امام خمینی، جنب مسجد حضرت علی (ع) پلاک 940 کدپستی 835175XXXX 3 سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال است که به بیست و یک سهم پانصد هزار ریالی تقسیم شده است. 4 مدت شرکت: از تاریخ 01/03/1392 بمدت نامحدود. 5 مدیران و صاحبان امضا: آقای محمود علی اکبری کد ملی 622988XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای عباسعلی جعفری ازان کد ملی 622981XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم صغری جعفری ازان کد ملی 622988XXXX به سمت منشی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و خانم صغری جعفری ازان نامبرده به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا خانم صغری جعفری ازان و آقای محمود علی اکبری و در غیاب محمود علی اکبری با امضا عباسعلی جعفری ازان و با مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا خانم صغری جعفری ازان و مهر تعاونی معتبر است. 6 آقایان مهدی اسحاقی و حمید رضا اسلامی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 670410XXXX111137XXXX رییس ثبت میمه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی