اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 6365

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/07/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/07/22

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 22/7/82 تحت شماره 6365 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: بازکردن حساب سپرده مختلف برای اعضاء شرکت، پرداخت وام با دریافت کارمزد به اعضاء بشرح ماده سه اساسنامه. 2- مرکزاصلی شرکت: ارومیه خیابان دانش دو، ساختمان اداره کل امور جانبازان استان آذربایجانغربی. 3- سرمایه شرکت مبلغ: هیجده میلیون و ششصد هزار ریال منقسم به شصت و دو سهم سیصد هزار ریالی می باشد که نقدا توسط اعضاء پرداخت شده است. 4- مدیران شرکت: آقای قاسم جلیلی خالط آباد بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سعید اکبرزاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و لطیف اسدی بسمت منشی هیئت مدیره و آقای علی ابوالحسنی بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره بمدت سه سال و سعیداکبرزاده با حفظ سمت بعنوان مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب شدند. 5- دارندگان حق امضاء:امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی ازقبیل چک، سفته، برات، اوراق بهادار با رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی بامنشی هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و مهرشرکت و امضای اوراق عادی و نامه ها بامدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. 6- بازرس یا بازرسان : آقای میرنقی میربکی بسمت بازرس اصلی آقای عبدالله اکبری راد بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. مسئول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی