اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 925

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/02/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/02/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/02/26:

1,050,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه تقاضانامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ 26/2/86 تحت شماره 925 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میشود. 1- موضوع شرکت: تامین و اداره واحد تولیدی گاوشیری با استفاده از تخصص و مهارت اعضاء فروش محصولات تولیدی. 2- تاریخ تاسیس و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- سرمایه شرکت: مبلغ 000/050/1 ریال منقسم به 21 سهم 000/50 ریالی که نقداً طی گواهی مورخ 16/2/1386 صندوق تعاون شعبه بندر ترکمن واریز گردید. 4- مدیران شرکت: آقای علیرضا شربتی نوکنده به سمت رئیس و خانم زهره شربتی به سمت نائب رئیس و آقای محمد شربتی به سمت منشی و آقای مهدی شربتی به عنوان عضو علیالبدل هیئت مدیره برای مدت 3سال انتخاب شدند. 5- مدیرعامل: آقای محمد شربتی به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال منصوب شدند. 6- صاحبان امضاءهای مجاز: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و قراردادها و اوراق با امضاء ثابت مدیرعامل و با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای نائب رئیس همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7- مرکز اصلی شرکت: بندرگز- نوکنده- مازینی خل. 8- بازرسان شرکت: آقای عباس نکاحی به سمت بازرس اصلی و آقای حسن شیخی به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان بندرگز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی