اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 448265

شناسه ملی: 14003834806

تاریخ ثبت: 1392/10/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

کد پستی: 1343956872

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران دامپزشکی کوچه شهید حسن بهاگیر بن بست متحدین پلاک 30 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1392/10/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/04/09:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/04/05:

1,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/10/17:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/25:

آگهی تغییرات شرکت آرین سازه هایا با مسیولیت محدود به شماره ثبت 448265 و شناسه ملی 140038XXXX6 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عبدالحسین وحدانی به شماره ملی 004325XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) امیر هوشنگ محمدزمان به شماره ملی 004997XXXX به سمت رییس هییت مدیره نرگس محمدزمان به شماره ملی 006396XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره قاسم محمدی شماره ملی 007942XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) علیرضا مهدی سراجیان به شماره ملی 006264XXXX به سمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا) برای مدت 2 سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل ،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970128XXXX99918 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت به استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ دامپزشکی ـ کوچه شهید حسن بهاگیر ـ بن بست متحدین ـ پلاک 30 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 134395XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ـ دارندگان حق امضا و اوراق واسناد بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ اسناد تعهدآور و قراردادها را هییت مدیره تعیین می کند. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 970128XXXX86718 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به تهران بزرگراه یادگارامام خیابان هاشمی کوچه شهید علی بک آسا کوچه احمدی پلاک 6 طبقه 3 کد پستی 134979XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 950815XXXX17653 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ماهرویان به شماره ملی 045147XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) وآقای امیرهوشنگ محمد زمان به شماره ملی 004997XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره وخانم نرگس محمد زمان به شماره ملی 006396XXXX به سمت ناییب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره وآقای نادر احقریان به شماره ملی 003917XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) وآقای علیرضا مهدی سراجیان به شماره ملی 006264XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه ناییب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950616XXXX65925 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا میرمحمدحسینی آهاری با شماره ملی 045336XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردید. سرمایه از 1500000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می گردد. تعداد اعضا هییت مدیره به 5 نفر کاهش یافت و ماده 11 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. اسامی شرکا بعد از کاهش:خانم نرگس محمد زمان با کد ملی 006396XXXX دارای مبلغ 50000 ریال امیر هوشنگ محمد زمان به شماره ملی 004997XXXX دارای مبلغ 950000 ریال پ 950502XXXX55408 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره به 6 نفر افزایش یافت و ماده 11 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. خانم نرگس محمد زمان با کد ملی 006396XXXX با پرداخت 50000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. امیر هوشنگ محمد زمان به شماره ملی 004997XXXX با پرداخت مبلغ 450000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 950000 ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 1500000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: شهر تهران خیابان ستارخان خیابان کاشانی پور مجتمع تجاری توحید طبقه اول واحد 200 و 201 و 202 کدپستی 145378XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا بعد ازافزایش:خانم نرگس محمد زمان با کد ملی 006396XXXX دارای مبلغ 50000 ریال امیر هوشنگ محمد زمان به شماره ملی 004997XXXX دارای مبلغ 950000 ریال ـ رضا میر محمد حسینی آهاری بشماره ملی 045336XXXX دارای مبلغ 500000 ریال پ 950502XXXX53107 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند: ـ آقای محمد ماهرویان به شماره ملی 045147XXXX به سمت مدیرعامل و عصو هییت مدیره عضو اصلی خارج از شرکا ـ آقای امیر هوشنگ محمد زمان به شماره ملی 004997XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره عضو اصلی آقای رضا میر محمد حسینی آهاری به شماره ملی 045336XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره عضو اصلی ـ آقای نادر احقریان به شماره ملی 003917XXXX به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی خارج از شرکا ـ آقای علیرضا مهدی سراجیان به شماره ملی 006264XXXX به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی خارج از شرکا ـ آقای بنیامین طریقی به شماره ملی 259588XXXX به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی خارج از شرکا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به همراه نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940527XXXX04472 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره به 6 نفر کاهش یافت و ماده 11 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. پ 940527XXXX72462 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و ماده 14 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 930814XXXX54355 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس "شهر تهران سعادت آباد میدان کاج خیابان سرو شرقی ساختمان پزشکان سینا پلاک 11 واحد 27 کدپستی 199871XXXX "تغییر یافت و ماده 3 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. به موضوع فعالیت شرکت عبارت " اجرای کلیه امور ساختمان سازی و راهسازی شامل ساختمان های مرتفع و مجموعه های مسکونی و اداری و آپارتمان سازی و شهرک سازی و محوطه سازی و کانال سازی آب و پل سازی" الحاق گردید و ماده 2 در اساسنامه اصلاح گردید.تعداد اعضای هییت مدیره به 12 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 930723XXXX82565 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا میرمحمدحسینی آهاری به شماره ملی 045336XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد ماهرویان به شماره ملی 045147XXXX به سمت مدیرعامل وآقای امیر هوشنگ محمد زمان به شماره ملی 004997XXXX به سمت رییس هییت مدیره و اعضای هییت مدیره به قرار ذیل: ـ آقای نادر احقریان به شماره ملی 003917XXXX ـ آقای محمد ماهرویان به شماره ملی 045147XXXX ـ آقای علیرضا مهدی سراجیان به شماره ملی 006264XXXX ـ ـ آقای بنیامین طریقی به شماره ملی 259588XXXX ـ خانم سارا جلیلیان به شماره ملی 007435XXXX ـ آقای ونداد بنایی کشتان به شماره ملی 045362XXXX ـ آقای محمود مرادی به شماره ملی 003743XXXX ـ آقای آق اویلی عظیمی به شماره ملی 203005XXXX ـ ـ آقای مجید منظومه به شماره ملی 457944XXXX وآقای فریدون صفایی پیروز به شماره ملی 172887XXXX بسمت اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. پ 930723XXXX17395 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/17:

آرین سازه هایا در تاریخ 17/10/92 به شماره ثبت 448265 به شناسه ملی 140038XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام و مشاوره امور ساختمانی، اعم از طراحی و نظارت فنی، اجرای پیمانکاری، بازسازی و مقاوم سازی، دکوراسیون داخلی و معماری عمران و شهرسازی نقشه برداری، و تاسیسات برقی و مکانیکی در مورد کلیه پروژه ها اعم از دولتی و خصوصی، نیز خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز و نیز مصالح و ساخت و نیز کلیه امور مربوط به صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز داخلی و خارجی، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز تولید داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات بانکی و ایجاد شعب در داخل و خارج کشور، انجام آزمایشات غیرمخرب، کنترل و تطابق کار انجام شده با مشخصات استاندارد، بررسی و تایید کارایی پروژه، کنترل فنی وسایل و تجهیزات و ماشین آلات مربوطه ساخت کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد میدان کاج خیابان سروشرقی ساختمان پزشکان سینا پلاک یازده کدپستی 199871XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. اسامی شرکا: رضا میرمحمدحسینی آهاری دارای 000/500 ریال و امیرهوشنگ محمدزمان دارای 000/500 ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت: 1 محمود میرمحمدحسین آهاری به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی به شماره ملی 003999XXXX ساکن سعادت آباد بلوار فرحزادی کوچه شهید عباس اناری پلاک 106 طبقه 4 2 رضا میرمحمدحسینی آهاری به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی و مدیر عامل به شماره ملی 045336XXXX ساکن سعادت آباد بلوار فرحزادی کوچه شهید عباس اناری پلاک 106 طبقه 4 3 امیرهوشنگ محمدزمان به سمت رییس هییت مدیره عضو اصلی به شماره ملی 004997XXXX ساکن سعادت آباد بلوار فرحزادی کوچه شهید عباس اناری پلاک 106 طبقه 4 به مدت نامحدود تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. پ 1772070 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی