اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3144

شناسه ملی: 10861418826

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن برادران کد ملی 432274831 آقای مرتضی دادرس کد ملی 432279XXXX و خانم ملکه دادرس کد ملی 432338XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 961115XXXX96574 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره مندرج در ماده 31 اساسنامه به 2 نفر اصلاح گردید. ش 961115XXXX78478 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقای محسن برادران کد ملی 432274831 و خانم ملکه دادرس کد ملی 432338XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . خانم ها مریم شیردست کد ملی 432077XXXX به سمت بازرس اصلی و معصومه اسلامی کجیدی کد ملی 432350XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 961115XXXX90527 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن برادران کد ملی 432274831 به سمت رییس هییت مدیره و خانم ملکه دادرس کد ملی 432338XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره تعیین شدند.حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و اوراق عادی با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961115XXXX48378 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/06/16:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ 28/4/90 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای مرتضی دادرس با پرداخت مبلغ ده هزار ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیارد ریال به دو میلیارد و ده هزار ریال افزایش یافت و سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل میباشد: آقای محسن برادران یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال، خانم ملکه دادرس نهصد و پنجاه میلیون ریال و آقای مرتضی دادرس مبلغ ده هزار ریال. 2 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل و تغییر یافت. 3 اساسنامه جدید شرکت در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. 4 سرمایه شرکت مبلغ دو میلیارد و ده هزار ریال منقسم به دویست هزار و یک سهم با نام ده هزار ریالی میباشد که تماماً پرداخت شده است. 5 آقایان محسن برادران و مرتضی دادرس و خانم ملکه دادرس به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 خانمها مریم شیردست و معصومه اسلامی کجیدی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 7 روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 8 طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/4/90 آقای محسن برادران به سمت رییس هییت مدیره و خانم ملکه دادرس به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مرتضی دادرس به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/6/89 آقای محسن برادران و خانم ملکه دادرس به ترتیب هرکدام با پرداخت مبلغ ششصد و نود میلیون ریال و ششصد و ده میلیون ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال و نهصد و پنجاه میلیون ریال افزایش دادند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ هفتصد میلیون ریال به مبلغ دو میلیارد ریال افزایش یافت و ماده 5 ـ اساسنامه اصلاح شد و سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل می باشد: آقای محسن برادران مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال و خانم ملکه دادرس مبلغ نهصد و پنجاه میلیون ریال. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/05/29:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/5/86 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای محسن برادران و خانم ملکه دادرس هر کدام با پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را هر کدام به ترتیب به مبالغ سیصد و شصت میلیون ریال و سیصد و چهل میلیون ریال افزایش دادند. 2 در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیون ریال بمبلغ هفتصد میلیون ریال افزایش یافت ماده 5 اساسنامه اصلاح گردید و سهم الشرکه شرکا بشرح ذیل می باشد: آقای محسن برادران مبلغ سیصد میلیون ریال، خانم ملکه دادرس مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی