اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 20192

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/12/24:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه 13/12/85 شرکت مزبور با عنایت به عزل بازرسان قبلی شرکت، آقایان مجید صومعه مقدم و هادی نبی خانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و با عنایت به انتقال سهام و خروج اعضای قبلی هییت مدیره از شرکت آقایان ایرج یزدان بخش و سهیل یزدان بخش و خانم نصرت تنباکوچی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 13/12/85 آقای ایرج یزدان بخش به سمت رییس هییت مدیره و آقای سهیل یزدان بخش به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نصرت تنباکوچی به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/12/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 8/7/83 شرکت فوق بابرکناری بازرس اصلی و علی البدل قبلی موافقت و خانم مهری مشهدی و آقای محمد وحدت به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی