اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 386373

شناسه ملی: 10320363001

تاریخ ثبت: 1389/07/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: تهران بلوار جلال آل احمد نرسیده به بلوار اشرفی اصفهانی پلاک 457 واحد 2

کد پستی: 1461646543

تاریخ تاسیس: 1389/07/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/07/11:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر عیسی زاده کد ملی 297037XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره آقای یوسف باقری بیاتی کد ملی 545980XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حمیدرضا میرزایی به کد ملی 006795XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای محمد مهدی قاجار خسروی به کد ملی 006833XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای اسد اسدزاده کد ملی 150076XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت ونامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. خانم مریم سپاهی کد ملی 006025XXXX به سمت بازرس اصلی وآقای سعید رفیع پور کد ملی 169961XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 960530XXXX68646 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران بلوار جلال آل احمد نرسیده به بلوار اشرفی اصفهانی پلاک 457 واحد 2 کدپستی 146164XXXX تغییریافت. و ماده مذکور در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضا هییت مدیره از 3 نفر به 5 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940401XXXX99238 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فرزانه آهاری ش.م 146548XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم نرگس محرابیان ش.م 122973XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل تعیین شدند: ناصر عیسی زاده با کد ملی 297037XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و حمیدرضا میرزایی با کد ملی 006795XXXX به سمت رییس هییت مدیره و یوسف باقری بیاتی کد ملی 545980XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و اسد اسدزده با کد ملی 150076XXXX به سمت عضو هییت مدیره و محمد مهدی قاجار خسروی کد ملی 006833XXXX به سمت عضو هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940401XXXX36983 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/9/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به ادرس خیابان ستارخان کوچه برادران توکلی پلاک 20 واحد یک کدپستی 145583XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 1757012 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای یوسف باقری با کد ملی 545980XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم سحر شاملومحمودی کد ملی 045325XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: خانم فتانه جابران به شماره ملی 297181XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حمیدرضا میرزایی به شماره ملی به سمت نایب رییس هییت مدیره 006795XXXX و آقای ناصر عیسی زاده به شماره ملی 297037XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 1704863 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/03/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/3/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران جلال آل احمد نرسیده به اشرفی اصفهانی پ 465 واحد 15 ط 5 کدپستی 146164XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 20/3/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 17/12/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 . اعضا هییت مدیره تا تاریخ 17/12/1391 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر عیسی زاده به شماره ملی 297037XXXX و آقای حمیدرضا میزایی به شماره ملی 006795XXXX و آقای مصطفی کلهر به شماره ملی 007688XXXX تا تاریخ 17/12/1391 3 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر عیسی زاده به شماره ملی 297037XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمیدرضا میرزایی به شماره ملی 006795XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مصطفی کلهر به شماره ملی 007688XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مصطفی کلهر به شماره ملی 007688XXXX به سمت مدیر عامل . 4 کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور بانکی قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 15/1/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 27/11/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمدرضا میرزایی به شماره ملی 006795XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم لیلا رخشانپور به شماره ملی 006685XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 27/11/91 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر عیسی زاده به شماره ملی 297037XXXX و خانم ملیحه واحدیان به شماره ملی 049339XXXX و آقای مصطفی کلهر به شماره ملی 007688XXXX و آقای فتانه جابران به شماره ملی 297181XXXX تا تاریخ 27/11/91 . 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر عیسی زاده به شماره ملی 297037XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم ملیحه واحدیان به شماره ملی 049339XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مصطفی کلهر به شماره ملی 007688XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای فتانه جابران به شماره ملی 297181XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مصطفی کلهر به شماره ملی 007688XXXX به سمت مدیرعامل. 4 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ شهر ری ـ خیابان قیوری بعد از چهار راه آهن کوچه واحدیان پلاک 43 طبقه 2 کد پستی 185785XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 5 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 10/12/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 11/07/1389 تحت شماره 386373 و شناسه ملی 103203XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/07/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام مطالعات برنامه ریزی منطقه ای (شهری و روستایی) برنامه ریزی توسعه کالبدی و مطالعات طرحهای توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها و طرح هادی روستا طرح آماده سازی و مطالعه و برنامه ریزی بخش های تاریخی شهری انجام مطالعات آمایشی و مکانیابی توسعه سکونتگاهها و کاربری زمین پروژه های سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور انجام مطالعات برنامه ریزی و تهیه چارچوب و طرحهای موضعی و موضوعی در سطح شهری و انجام مطالعات راهنمای طراحی شهری و تهیه طرحهای شهری از قبیل مراکز شهری میادین بدنه های شهری فضای سبز و ساماندهی بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی انجام مطالعات طراحی مجموعه های مسکونی ساختمانهای تجاری و اداری صنعتی و آموزش و معماری داخلی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت : 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران پونک ایران زمین شمالی شکوفه دوم پلاک 22 طبقه دوم کدپستی 147673XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 175/89/1238 مورخ 06/07/1389 نزد بانک پارسیان شعبه سردار جنگل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم ملیحه واحدیان به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای فتانه جابران به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای ناصر عیسی زاده به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای ناصر عیسی زاده به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای حمیدرضا میرزایی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای منصور اسفندیاری به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی