اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 412302

شناسه ملی: 10320627462

تاریخ ثبت: 1390/05/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: تصفیه به نشانی تهران تهران تهرانپارس خیابان شهید عبداله شفیعی مکرم 135 خیابان شهید محمد غلامی 206 شرقی پلاک 29 طبقه همکف

کد پستی: 1656788771

تاریخ تاسیس: 1390/05/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/08/25:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/05/26:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و آقای آقالار حسین خانی به شماره ملی 519917XXXX به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید . آدرس محل تصفیه به نشانی تهران: تهران، تهرانپارس ، خیابان شهید عبداله شفیعی مکرم ( 135 ) ، خیابان شهید محمد غلامی ( 206 شرقی) ، پلاک 29 ، طبقه همکف کدپستی 165678XXXX میباشد. پ 981030XXXX20460 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره به 2 نفر کاهش یافت وماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ 980623XXXX54670 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقالار حسین خانی به شماره ملی 519917XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و طیبه نوری زاده به شماره ملی 519929XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980623XXXX23404 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/7/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آقالار حسین خانی بشماره ملی 519917XXXX بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره آقای بهروز ملکی بشماره ملی 519976XXXX بسمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) خانم طیبه نوری زاده بشماره ملی 519929XXXX بسمت عضو هییت مدیره تاتاریخ 30/07/1397 تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات و اوراق بهادار با امضای فقط رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950818XXXX73813 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/09/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 25/8/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم طیبه نوری زاده به شماره ملی 519929XXXX به شماره شناسنامه 205 تاریخ تولد 10/12/1352 فرزند حسینقلی با پرداخت مبلغ 000/50 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرارگرفت. آقای آقالار حسین خانی به شماره ملی 519917XXXX به شماره شناسنامه 414 تاریخ تولد 2/6/1353 فرزند زیاد با پرداخت مبلغ 000/950 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/2 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 شعبه نشانی استان بوشهر شهر بوشهر خ آشوری انتهای ک نبی پور مجتمع طرح و نقش واحد 5 کدپستی: 751875XXXX تاسیس گردید. 3 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آقالار حسین خانی به شماره ملی 519917XXXX و آقای علی اصغر شهرآیینی به شماره ملی 005297XXXX و خانم معصومه برکند به شماره ملی 006947XXXX/4 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای آقالار حسین خانی به شماره ملی 519917XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی اصغر شهرآیینی به شماره ملی 005297XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم معصومه برکند به شماره ملی 006947XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم معصومه برکند به شماره ملی 006947XXXX به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق بهادار با امضای فقط رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 06/9/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/05/30:

شرکت فوق در تاریخ 26/05/1390 تحت شماره 412302 و شناسه ملی 103206XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/05/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: امور پیمانکاری ساخت در زمینه ساختمان و ابنیه فلزی و بتنی امور پیمانکاری نیروگاههای آبی شبکه های توزیع و جمع آوری و انتقال آب و فاضلاب امور پیمانکاری ساخت راههای اصلی و فرعی و راههای ریلی و باند فرودگاه و اجرای عملیات آسفالتی و احداث جداول بتنی و امور پیمانکاری ساخت خطوط انتقال نفت و گاز و تاسیس ات و تجهیزات ساختمانها و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت 1 3 استان تهران شهر تهران خ شهید غلام عباس غیاثی پور خ شهید داود علیلو خ شهید دلاور پ 12 ط 3 کدپستی 164569XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد.. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای علی اصغر شهرآیینی به شماره ملی 005297XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم معصومه برکند به شماره ملی 006947XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای اردشیر خادمی کلانتری به شماره ملی 443252XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 خانم معصومه برکند به شماره ملی 069476136 به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی