اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 21

شناسه ملی: 10340001430

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 21/01/1396 منضم به نامه شماره 1402 مورخ 24/10/1396 سازمان اقتصاد اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدرحمن رضوی دهکردی به شماره ملی 462135XXXX ، آقای داریوش هادیان دهکردی به شماره ملی 462148XXXX ، آقای احمد مهدوی به شماره ملی 462131XXXX ، آقای عبدالحسین مهدیان دهکردی به شماره ملی 462131XXXX ، آقای اکبر حبیب پوردهکردی به شماره ملی 462132XXXX ، آقای علیرضا وهابی به شماره ملی 462148XXXX ، آقای ابراهیم مردانیان به شماره ملی 462154XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره وآقای عبدالحسین یخچالی دهکردی به شماره ملی 462131XXXX ، آقای محمدرضا جعفریان دهکردی به شماره ملی 462138XXXX ، آقای عباسعلی اشرفی دهکردی به شماره ملی 462148XXXX وآقای عبدالله بهرامیان دهکردی به شماره ملی 462010XXXX وآقای حسن زندی پو ر به شماره ملی 462127XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. تراز و بیلان موسسه منتهی به سال مالی 95 بررسی ومورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای منصور جهان پور به شماره ملی 462151XXXX به سمت بازرس اصلی وآقای علی جعفریان دهکردی به شماره ملی 462014XXXX به سمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت چاپ آگهی های موسسه تعیین گردید. ش 961112XXXX34709 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/01/1396 منضم به نامه شماره 1402 مورخ 24/10/1396 سازمان اقتصاد اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدرحمن رضوی دهکردی به شماره ملی 462135XXXX به سمت منشی هییت مدیره، آقای داریوش هادیان دهکردی به شماره ملی 462148XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای احمد مهدوی به شماره ملی 462131XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای عبدالحسین مهدیان دهکردی به شماره ملی 462131XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای اکبر حبیب پوردهکردی به شماره ملی 462132XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای علیرضا وهابی به شماره ملی 462148XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای ابراهیم مردانیان به شماره ملی 462154XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و دو نفر از اعضای هییت مدیره همرا با مهر صندوق معتبر می باشد. مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر صندوق معتبر خواهد بود. ش 961112XXXX73230 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی