اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 15385

شناسه ملی: 14007477189

تاریخ ثبت: 1396/12/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: کرمان شهرستان کرمان بخش مرکزی شهر کرمان جماران کوچه ساوه 5 کوچه غربی 6 پلاک 14 طبقه همکف

کد پستی: 7616839555

تاریخ تاسیس: 1396/12/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/12/19:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/19:

تاسیس شرکت سهامی خاص پردازش تراز کویر کرمان درتاریخ 19/12/1396 به شماره ثبت 15385 به شناسه ملی 140074XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: پردازش تراز کویر کرمان شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: تصدی به فعالیت خدماتی و نظافتی انجام اموری از قبیل حمل و نقل درون شهری ، امور آشپزخانه و رستوران ، خدمات عمومی (تنظیفات ، تلفنچی و نامه رسانی) نگهداری و خدمات فضای سبز ، چاپ و تکثیر ، تامین نیروی انسانی و پشتیبانی خدمات حسابداری عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ شهر کرمان ـ جماران ـ کوچه ساوه 5 ـ کوچه غربی 6 ـ پلاک 14 ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی 761683XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن بانام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 191694437 مورخ 10/12/1396 نزد بانک کشاورزی شعبه منابع طبیعی با کد 2089 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هییت مدیره آقای مرتضی نبی پور به شماره ملی 299164XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال خانم حمیده نبی پور به شماره ملی 299175XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم فاطمه نجارمنصوری به شماره ملی 299276XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضاخانم حمیده نبی پور به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم وجیهه برشان به شماره ملی 308003XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم معظمه زراعت پیشه به شماره ملی 583000XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار حدیث کرمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 961219XXXX92892 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی