اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 21572

شناسه ملی: 10100671254

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 1941643331

آدرس: تهران دولت کوچه امان پور خیابان دکتر شریعتی پلاک 1567 طبقه اول واحد شرقی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/01/17:

5,280,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/01/17:

2,640,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/02/10:

2,970,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/04:

2,640,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/01:

5,008,872 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر ابراهیمیان فردویی ش م 007606XXXX با پرداخت مبلغ 1346400 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. وحیده ابراهیمیان فردویی ش م 006705XXXX با پرداخت 633600 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. تامارا ابراهیمی درچه ش م 006347XXXX با پرداخت مبلغ 660000 ریال به صندوق شرکت در ریف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 2640000 ریال به مبلغ 5280000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: ـ آقای علی اکبر ابراهیمیان فردویی به ش م 007606XXXX دارنده مبلغ 1 , 346 , 400 ریال سهم الشرکه ـ خانم وحیده ابراهیمیان فردویی به ش م 006705XXXX دارنده مبلغ 633 , 600 ریال سهم الشرکه ـ خانم تامارا ابراهیمی درچه به ش م 006347XXXX دارنده مبلغ 660 , 000 ریال سهم الشرکه ـ آقای پرویز شایقی به ش م 004940XXXX دارنده مبلغ 990 , 000 ریال سهم الشرکه ـ آقای اشکان وزیری سرشک به ش م 002129XXXX دارنده مبلغ 701 , 250 ریال سهم الشرکه ـ خانم افسانه وزیری سرشک به ش م 124004XXXX دارنده مبلغ 350 , 625 ریال سهم الشرکه ـ خانم فرزانه وزیری سرشک به ش م 490088XXXX دارنده مبلغ 350 , 625 ریال سهم الشرکه ـ خانم شهین بوکان به ش م 275404XXXX دارنده مبلغ 247 , 500 ریال سهم الشرکه پ 960310XXXX67207 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرویز شایقی به ش م 004940XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. اشکان وزیری به ش م 002129XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. افسانه وزیری سرشک به ش م 124004XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. فرزانه وزیری سرشک به ش م 490088XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. شهین بوکان به ش م 275404XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید لذا سرمایه شرکت از مبلغ 5 , 280 , 000 ریال به مبلغ 2 , 640 , 000 ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای علی اکبر ابراهیمیان فردویی به ش م 007606XXXX دارنده مبلغ 1 , 346 , 400 ریال سهم الشرکه ـ خانم وحیده ابراهیمیان فردویی به ش م ش م 006705XXXX دارنده مبلغ 633 , 600 ریال سهم الشرکه ـ خانم تامارا ابراهیمی درچه به ش م 006347XXXX دارنده مبلغ 660 , 000 ریال سهم الشرکه محل شرکت به آدرس: تهران ـ دولت کوچه امان پور خیابان دکتر شریعتی پلاک 1567 طبقه اول واحد شرقی کدپستی: 194164XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. پ 960310XXXX01714 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحیده ابراهیمیان به ش م 006705XXXX بسمت رییس هییت مدیره و علی اکبر ابراهیمیان فردویی به ش م 007606XXXX بسمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960310XXXX05724 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " قلهک کار " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 951208XXXX92430 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/9/89 نام شرکت از قلهک کار به دلفین آبی گوارا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/2/89 پرویز شایقی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/990 ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/640/2 ریال به مبلغ 000/970/2 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/12/88 سکینه حیدری سرشک با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 500/887/2 ریال به مبلغ 000/640/2 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 1/12/88 شرکت مزبورکه در تاریخ 12/12/88 واصل گردید: شهین بوکان فرزند یداله به ش ش 224 ص از تهران با پرداخت مبلغ 500/247 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/640/2 ریال به مبلغ 500/887/2 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شهین بوکان به سمت رییس هییت مدیره و پرویز شایقی به سمت مدیر عامل برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی