اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 135

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/05/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/05/14

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه تقاضانامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ 14/5/82 تحت شماره 135 دراین اداره بثبت رسیده و در تاریخ فوق از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود: 1- موضوع شرکت:تولید کشاورزی (زراعت و باغبانی در زمینههای مختلف) 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: شهرستان دیر- آبدان- جنب باربری فجر. 4- سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به سی و پنج سهم سیصد هزار ریالی با نام که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن طی گواهی شماره 739/1/55403 مورخه 4/5/82 بانک کشاورزی شعبه دیر پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5- اولین مدیران شرکت: آقای حبیب چتر نور به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم حلیمه دشتی زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم حلیمه چتر نور به سمت منشی و خانم فاطمه دشتی زاده عضو علیالبدل هیئت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب گردیدند و آقای حبیب چتر نور به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال مالی انتخاب گردید. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء خانم حلیمه دشتی زاده با نایب رئیس و آقای حبیب چتر نور مدیرعامل با مهرشرکت معتبر است اوراق عادی و نامهها با امضاء مدیرعامل آقای حبیب چتر نور و مهر شرکت دارای اعتبار است. 7- اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه شرکت است. 8- بازرس اصلی و علیالبدل: آقای علی تاجیک به سمت بازرس اصلی و آقای عباس گنخکی به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دیر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی