اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4249

شناسه ملی: 14003953323

تاریخ ثبت: 1392/12/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 9319933333

تاریخ تاسیس: 1392/12/24

آدرس: نیشابور شهرک بسیج خیابان پویش 21 پلاک 61

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/12/24:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سید ابوالفضل حسینی خواه 106400XXXX مدیر عامل و عضو هییت مدیره 2 ـ آقای سید محسن حسینی خواه 106356XXXX رییس هییت مدیره 3 ـ آقای سید جواد حسینی خواه 574891XXXX نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیده اند. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 951126XXXX52912 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف - افراد ذیل برای مدت 2 سال به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب گردیدند: 1 ـ آقای سید ابوالفضل حسینی خواه 106400XXXX2 ـ آقای سید محسن حسینی خواه 106356XXXX3 ـ آقای سید جواد حسینی خواه 574891XXXX -ب افراد ذیل به عنوان بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید ند: 1 ـ آقای مصطفی هراتی دارای کد ملی : 105005XXXX به سمت بازرس اصلی 2 ـ خانم مهدیه دهنوی دارای کد ملی : 105056XXXX به سمت بازرس علی البدل - ج روزنامه کثیرالانتشار کاینات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 951126XXXX83364 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/24:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه فوق که در تاریخ 24/12/92 تحت شماره 4249 و به شناسه ملی 140039XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1 ـ موضوع شرکت: دربرگیرنده امور پیمانکاری مرتبط به ساخت راه ها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستم انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل و تهیه یا نصب نگهداری و تعمیر تجهیزات راهداری و عملیات آسفالتها و نظایر آن و همچنین دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و غیره و همچنین دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به سدها سرمایه و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب و مخازن آب و شبکه های توزیع آب، جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی(سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن. پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 ـ موسسین شرکت: آقایان سیدمحسن حسینی خواه به شماره ملی 106356XXXX سیدابوالفضل حسینی خواه به شماره ملی 106400XXXX سیدجواد حسینی خواه به شماره ملی 574891XXXX 3 ـ مرکز اصلی شرکت: نیشابور شهرک بسیج خیابان پویش 21 پلاک 61 کدپستی 93199XXXX3 4 ـ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که مبلغ 000/000/1 ریال آن نقدا طی گواهی بانکی به تاریخ 7/11/92 و شماره 8661 بانک ملی شعبه نیشابور پرداخت گردیده است. 6 ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقایان سیدمحسن حسینی خواه به سمت رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و حق امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی با امضای آقای سیدابوالفضل حسینی خواه همراه با مهر شرکت خواهد بود. 7 ـ بازرسان شرکت: آقایان علی میانبندی و مصطفی هراتی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. 8 ـ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 9 ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 63 ماده و 14 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. ش 1798673 ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی