اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2504

شناسه ملی: 14003695835

تاریخ ثبت: 1392/08/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

آدرس: منطقه آزاد چابهار ، پیکره هشتم صنعتی ، قطعات شماره 7 ، 6 ، 5 PT قطعه اختصاصی 03 UAH

تاریخ تاسیس: 1392/08/04

کد پستی: 9971711111

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/10:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1397/04/13 شرکت مذکور که در تاریخ 1397/05/07 تحت شماره 9360 به این واحد ثبتی ارایه گردید، تغییرات ذیل اتخاذ گردید: ـ مدیران شرکت و صاحبان امضا مجاز:.شرکت توسعه نگین مکران (سهامی خاص)به شناسه ملی 103207XXXX0 به نمایندگی آقای حجت الله شیخی به کد ملی 003719XXXX به سمت رییس هییت مدیره، شرکت خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) به شناسه ملی 140035XXXX3 با نمایندگی آقای داود رحیم دخت به کد ملی 172902XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، شرکت انبارها و پایانه های توسعه نگین مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) به شناسه ملی 140035XXXX2 با نمایندگی آقای امیر فرزاد عبدالوندی به کد ملی 006853XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای داود رحیم دخت به شماره ملی 172902XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و قراردادها وعقوداسلامی واسناد بانکی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ بازرسان شرکت و مدت تصدی آنان: آقای مصطفی سعیدی به شماره ملی 038482XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محسن عسگری اصل به شماره ملی 137463XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش 970621XXXX75558 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/21:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1397/04/13 شرکت مذکور که در تاریخ 1397/06/21 تحت شماره 9360 به این واحد ثبتی ارایه گردید، تغییرات ذیل اتخاذ گردید: ـ مدیران شرکت و صاحبان امضا مجاز:.شرکت توسعه نگین مکران (سهامی خاص)به شناسه ملی 103207XXXX0 به نمایندگی آقای حجت الله شیخی به کد ملی 003719XXXX به سمت رییس هییت مدیره، شرکت خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) به شناسه ملی 140035XXXX3 با نمایندگی آقای داود رحیم دخت به کد ملی 172902XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، شرکت انبارها و پایانه های توسعه نگین مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) به شناسه ملی 140035XXXX2 با نمایندگی آقای امیر فرزاد عبدالوندی به کد ملی 006853XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای داود رحیم دخت به شماره ملی 172902XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و قراردادها وعقوداسلامی واسناد بانکی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ بازرسان شرکت و مدت تصدی آنان: آقای مصطفی سعیدی به شماره ملی 038482XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محسن عسگری اصل به شماره ملی 137463XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش 970621XXXX41419 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/09:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 2/6/1394 شرکت مذکور که در تاریخ 9/7/1394 تحت شماره 2504 به این واحد ثبتی ارایه گردید، تغییرات ذیل اتخاذ گردید: ـ مدیران شرکت و صاحبان امضا مجاز: شرکت توسعه نگین مکران(سهامی خاص) با نمایندگی آقای حمید رضا عباس زاده راز لیقی به سمت رییس هییت مدیره، شرکت انبارها و پایانه های توسعه نگین مکران منطقه آزاد چابهار(سهامی خاص) با نمایندگی آقای افشار سرکانیان به سمت نایب رییس هییت مدیره، شرکت خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار(سهامی خاص) با نمایندگی آقای محسن عسگری اصل به سمت عضو هییت مدیره و آقای داود رحیم دخت به سمت مدیرعامل(خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی و اسناد بانکی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ـ بازرسان شرکت و مدت تصدی آنان: آقایان علی اعیانی فرد و وحید عباس زاده به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش 1914307 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزادچابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/04:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مزبور که در تاریخ 4/8/1392 شماره ثبت 1888 در دفتر ثبت شرکتهای واحد ثبتی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: 1 موضوع شرکت: سرمایه گذاری و مشارکت در اجرا و احداث پروژه های صنعتی و تجهیزات منابع نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی و بهره برداری از آنها، انجام کلیه فعالیتها در بخش صنعتی و بازرگانی، صادرات واردات تامین توزیع خرید و فروش ماشین آلات صنعتی، مواد اولیه، قطعات یدکی و فلزات مورد نیاز در بخش صنعتی و کشاورزی، ارایه خدمات طراحی مهندسی، مطالعات، اجرا و راه اندازی، بهره برداری، بازسازی، نوسازی واحدها و ساختمانها، کلیه واحدهای ذکر شده صنعتی، نفتی، پتروشیمی، انرژی، اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به سایر شرکتها و موسسات داخلی و تجاری، اخذ اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی، اعتباری داخلی و خارجی، ایجاد و راه اندازی واحدهای تولیدی، تامین و آموزش نیروی انسانی، شرکت در مناقصات و مزایدات مرتبط با موضوع فعالیت، پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و در چارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد چابهار. 2 مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد چابهار، پیکره هشتم صنعتی، قطعات شماره 7 ، 6 ، 5 PT (قطعه اختصاصی 03 UAH) کدپستی 99717XXXX1 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 (یکصد میلیون) ریال نقدی منقسم به 100 (یکصد) سهم بانام 000/000/1 (یک میلیون) ریالی میباشد که 35 % آن نقداً برابر گواهی بانکی به شماره 451/4186/5 13 مورخ 30/7/1392 نزد بانک صادرات شعبه منطقه آزاد چابهار بحسا به شماره 033543XXXX001 پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران شرکت می باشد. 5 مدیران و صاحبان امضای مجاز: شرکت توسعه نگین مکران ( سهامی خاص) شماره ثبت 426868 به نمایندگی آقای همایون صدر به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمد شایسته به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای ولی باقری شیخلری به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا) آقای عنایت اصغری زاده به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور و اسناد بانکی، قراردادها و عقود اسلامی بامضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره و در غیاب مدیر عامل دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه بامهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری بامضای منفرد مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. 6 بازرسان و مدت تصدی آنان: آقایان علی گودرزی و احمدرضا مصیر به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 7 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 8 شعبه شرکت: در تهران به آدرس خیابان شهید دادمان، خیابان گل افشان شمالی، خیابان 14 ، پلاک 2018 تعیین گردید. ش 1801300 واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی