اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1762

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/01/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/01/23

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 15/1/1388 شرکت فوق الذکر تغییرات زیر در شرکت یاد شده ایجاد گردیده: 1 - نقل و انتقال 60 سهم از 100 سهم سهام شرکت طبق دفتر ثبت سهام شرکت انجام شد. 2 - آقای رضا زیدآبادی نژاد به سمت رییس هییت مدیره، آقای حسین زید آبادی نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی علیرضا زاده به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل (آقای علی علیرضا زاده) و رییس هییت مدیره (آقای رضا زید آبادی نژاد) متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. 3 - خانم فتانه رضا پور خورگویی به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا رضایی راد به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 - نشریه محلی سخن تازه برای درج آگهی شرکت معرفی شد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 27/10/85 شرکت فوق الذکر: 1 - آقای احمد زیدآبادی نژاد به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای رضا زیرآبادی نژاد به سمت رییس هییت مدیره و خانم فرزانه زیدآبادی نژاد به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهدآور و امور مالی شرکت و قراردادها و تعهدات کاری و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 - آقای علی علیرضازاده به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین زیدآبادی نژاد به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 - نشریه نگارستان برای نشر آگهی شرکت معرفی گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت فوق الذکر که در تاریخ 23/1/84 تحت شماره 1762 دفتر ثبت شرکتهای سیرجان به ثبت رسیده و در مورخه 23/1/84 از لحاظ امضا دفتر تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و نشریه محلی آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات عمرانی، تاسیساتی، ساختمانی، فنی، فضای سبز، تامین نیروی انسانی، خدمات تولیدی. 2 - مرکز اصلی: سیرجان، خیابان طالقانی، کوچه شماره. 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ سه میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم با نام عادی و ارزش اسمی هر سهم 35 ، 000 ریال می باشد و برابر گواهی بانکی شماره 499/967 - 11/12/83 بانک رفاه شعبه سید جمال سیرجان مبلغ 1 ، 225 ، 000 ریال سرمایه پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد که بایستی حداکثر ظرف مدت پنج سال تادیه شود و شرکت آورده غیر نقدی و سهام بینام و ممتاز ندارد. 5 - مدیران شرکت: آقای رضا زیدآبادی نژاد بسمت رییس هییت مدیره و خانم افسانه زیدآبادی نژاد بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد زیدآبادی نژاد بسمت اعضا اصلی هییت مدیره و خانم فرزانه زیدآبادی نژاد بسمت عضو علی البدل هییت مدیره و آقای احمد زیدآبادی نژاد به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق رسمی و تعهدآور و بهادار و بانکی (از قبیل چک و سفته و برات) و تعهدات کاری و قراردادهای شرکت با امضا آقای احمد زیدآبادی نژاد و آقای رضا زیدآبادی نژاد متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - بازرسان شرکت: آقای علی علیرضا زاده به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی فروهر به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 8 - اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تصویب گردید. 9 - نشریه نگارستان سیرجان برای درج آگهی های شرکت معرفی شد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی