اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 971

شناسه ملی: 10340035690

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصرالله محمدصادقی به کد ملی 465041XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای ایوب عباسیان به کد ملی 465039XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم فریده باقری قهفرخی به کد ملی 462258XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961114XXXX89257 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصرالله محمدصادقی به کد ملی 465041XXXX ، آقای ایوب عباسیان به کد ملی 465039XXXX و خانم فریده باقری قهفرخی به کد ملی 462258XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. خانم مریم قربانی گندمانی به کد ملی 629968XXXX و آقای محسن کیانی بروجنی به کد ملی 465009XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 961108XXXX87193 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصرالله محمدصادقی به کد ملی 465041XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای ایوب عباسیان به کد ملی 465039XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم فریده باقری قهفرخی به کد ملی 462258XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940803XXXX22849 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصرالله محمدصادقی به کد ملی 465041XXXX و آقای ایوب عباسیان به کد ملی 465039XXXX و خانم فریده باقری قهفرخی به کد ملی 462258XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. خانم مریم قربانی گندمانی به کد ملی 629968XXXX و محسن کیانی بروجنی به کد ملی 465009XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردیدند.. ش 940803XXXX05283 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/20:

باستناد صورت جلسات مجامع عمومی عادی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 16/3/92 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان نصر الله محمد صادقی کد ملی 465041XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره ایوب عباسیان کد ملی 465039XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم فریده باقری قهفرخی کد ملی 462258XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و اسناد تعهدآور عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است. خانم مریم قربانی کد ملی 629968XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محسن کیانی کد ملی 465009XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جام جم و هفته نامه محلی هم اندیشان جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردیدند. سرمایه شرکت از محل وصول مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ یک میلیون ریال به سیصد و پنجاه میلیون ریال منقسم به 100 سهم 3500000 ریالی با نام افزایش یافت و لذا ماده 5 اساسنامه اصلاح گردید. ش 234510XXXX780007XXXX رییس ثبت اسناد و املاک بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 5/5/1388 تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید: 1 - آقایان نصرالله محمد صادقی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، ایوب عباسیان به سمت رییس هییت مدیره، خانم فریده باقری قهفرخی به سمت عضو هییت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده ماموریت هییت مدیره مورخ 15/1/1390 انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 15/1/88 تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید: 1 - آقایان ایوب عباسیان به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، نصرالله محمد صادقی به سمت رییس هییت مدیره. خانم فریده باقری قهفرخی به سمت عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 - آقایان محسن کیانی به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ضیا بروجنی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار رسالت و هفته نامه ارمغان جهت چاپ آگهی و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید. رییس ثبت اسناد و املاک بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/08/11:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 9/8/1383 تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید: 1 - آقایان نصرالله محمد صادقی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، ایوب عباسیان به سمت رییس هییت مدیره، خانم فاطمه سیفی پور به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 - آقایان محسن کیانی به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ضیا بروجنی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی