اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 37377

شناسه ملی: 10260549334

تاریخ ثبت: 1388/04/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/04/18

آدرس: 13 استان اصفهان شهر اصفهان خیابان حکیم شفایی دوم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/04/18:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/07:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 10/08/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای بهمن پرورش به عنوان بازرس اصلی، آقای پیمان یزدانی چم حیدری به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: خانم مرضیه شیاسی میدانکی و خانم معصومه شیاسی و آقای سلیمان شیاسی تا تاریخ 10/08/1394/4 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مرضیه شیاسی میدانکی به سمت رییس هییت مدیره و خانم معصومه شیاسی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سلیمان شیاسی به سمت عضو هییت مدیره و آقای سلیمان شیاسی به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای سلیمان شیاسی ( مدیر عامل ) و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. در تاریخ 07/09/1392 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 101500XXXX114635XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/04/18:

شرکت فوق در تاریخ 18/4/1388 تحت شماره 37377 و شناسه ملی 102605XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/4/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نسل فردا آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های ساختمانی و راهسازی (خاکبرداری زیرسازی آسفالت و جدول کشی) و شرکت در مناقصات و مزایدات سازمانهای دولتی و بخش خصوصی و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تحصیل وام و اعتبار از بانکها صرفا جهت موضوع شرکت و هر آنچه با موضوع شرکت مرتبط می باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان اصفهان شهر اصفهان خیابان حکیم شفایی دوم پلاک 35/4 سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال منقسم به یکصد سهم 100000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 35892 مورخ 4/4/1388 نزد بانک صادرات شعبه یزدانشهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم مرضیه شیاسی میدانکی به سمت رییس هییت مدیره 25 خانم معصومه شیاسی به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای سلیمان شیاسی به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای سلیمان شیاسی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای جمعه صالحی به سمت بازرس اصلی 28 آقای علی رحیمی به سمت بازرس علی البدل رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی