اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/04/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/04/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/04/24:

1,200,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/04/24:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سهامی خاص مسافربری قنبری و زنجانی میاندوآب که در تاریخ 24/4/87 تحت شماره 2125 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 24/4/87 از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: اشتغال در امر جابجایی مسافر از طریق جاده با انواع وسیله مجاز از مبدا شهرستان میاندوآب به سراسر نقاط کشور ضمن ایجاد هرگونه شعب یا نمایندگی با کسب مجوز ثبتی از سازمان پایانه ای استان. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: میاندوآب، جاده تبریز، خ 30 متری، ترمینال جدید. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/200/1 ریال منقسم به یکصد و بیست سهم ده هزار ریالی که مبلغ سی و پنج درصد آن طی گواهی شماره 165/4521 مورخه 22/4/87 بانک صادرات شعبه شهید زنده دل پرداخت شده و بقیه در تعهد سهامداران است. 5 اولین مدیران شرکت: آقای علی قنبری به سمت رییس هییت مدیره و آقای فرهنگ قنبری به نایب رییس هییت مدیره و آقای کریم زنجانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای امیر قنبری به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. 7 اختیارات مدیر عامل : آقای امیر قنبری به سمت مدیر عامل و حدود اختیارات آن برای مفاد اساسنامه شرکت. 8 بازرس اصلی و علی البدل: آقای غلاحسین قهرمانزاده و بهزاد کاظم زاده به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی