اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1043

شناسه ملی: 10200062122

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 20 نفر

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/10/1398 و برابرمجوز شماره 48569/26 مورخ 12/11/98 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجانشرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد کریمی به کد ملی 005796096 ه دارای مبلغ 990000 ریال سهم الشرکه می باشد بموجب سند صلح به شماره 30495 مورخ صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 2 حوزه ثبتی میانه با واگذاری کلیه سهم الشرکه خود به آقای علیرضا صفی خانی گلبوسی به کد ملی 006099XXXX از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. آقای حمید کریمی به کد ملی 008257XXXX که دارای سهم الشرکه به مبلغ 10000 ریال می باشد بموجب سند صلح به شماره 30504 مورخ 1396/10/05 با واگذاری کلیه سهم الشرکه خود به آقای ابوالفضل صفی خانی گلبوس به کد ملی 152071XXXX ( با ولایت علیرضا صفی خانی گلبوسی به کد ملی 006099XXXX ) از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از نقل و انتقال سهم الشرکه عبارتنداز: علیرضا صفی خانی گلبوسی دارای 990000 ریال سهم الشرکه ابوالفضل صفی خانی گلبوس ( با ولایت علیرضا صفی خانی گلبوسی) دارای 10000 ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هییت مدیره از 10 نفر به 8 نفر کاهش یافت و ماده 14 اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید. ماده 14 شرکت به وسیله هییت مدیره ای مرکب از 8 نفر عضو که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می شوند اداره خواهد شد. ش 981120XXXX28861 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/10/1398 و برابر مجوز شماره 48569/26 مورخ 12/11/98 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجانشرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علیرضا صفی خانی گلبوسی به کد ملی 006099XXXX سعید احمدی به کد ملی 153283XXXX ( خارج از شرکت) شیرمحمد صفی خانی گلبوس به کد ملی 153095XXXX ( خارج از شرکت) سعید سرچمی به کد ملی 153029XXXX ( خارج از شرکت) حسین کریم زاده قاضی ولویی به کد ملی 153361XXXX ( خارج از شرکت) مهدی محمدی به کد ملی 153032XXXX ( خارج از شرکت) امیر باقرپور به کد ملی 152015XXXX ( خارج از شرکت) فرزاد مسلمی اقدم به کد ملی 153397XXXX ( خارج از شرکت) به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش 981120XXXX43103 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/10/1398 و برابر مجوز شماره 48569/26 مورخ 12/11/98 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجانشرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید احمدی به کد ملی 153283XXXX ( خارج از شرکت) به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل علیرضا صفی خانی گلبوسی به کد ملی 006099XXXX به سمت رییس هییت مدیره شیرمحمد صفی خانی گلبوس به کد ملی 153095XXXX ( خارج از شرکت) به سمت نایب رییس هییت مدیره سعید سرچمی به کد ملی 153029XXXX ( خارج از شرکت) به سمت عضو هییت مدیره حسین کریم زاده قاضی ولویی به کد ملی 153361XXXX ( خارج از شرکت) به سمت عضو هییت مدیره مهدی محمدی به کد ملی 153032XXXX ( خارج از شرکت) به سمت عضو هییت مدیره امیر باقرپور به کد ملی 152015XXXX ( خارج از شرکت) به سمت عضو هییت مدیره فرزاد مسلمی اقدم به کد ملی 153397XXXX ( خارج از شرکت) به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک مدیر عامل ( سعید احمدی به کد ملی 153283XXXX ) و رییس هییت مدیره (علیرضا صفی خانی گلبوسی به کد ملی 006099XXXX ) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. نامه های اداری و اوراق عادی با امضا منفرد رییس هییت مدیره (علیرضا صفی خانی گلبوسی به کد ملی 006099XXXX ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981120XXXX51357 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/11/1395 و مجوز شماره 3975/26 مورخ 12/02/1396 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره شرکت مرکب از ده ( 10 ) نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکا و یا خارج از شرکت انتخاب می شوند و ماده 14 اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 960311XXXX36955 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/11/1395 و مجوز شماره 3975/26 مورخ 12/02/1396 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد کریمی به کد ملی 005796XXXX حمید کریمی به کد ملی 008257XXXX علیرضا صفی خانی گلبوسی به کد ملی 006099XXXX (خارج از شرکت) رضا رجبی به کد ملی 153183XXXX (خارج از شرکت) علی رجبی به کد ملی 153244XXXX (خارج از شرکت) سعید سرچمی با کد ملی 153029XXXX (خارج از شرکت) حیدر قره داغی به کد ملی 153298XXXX (خارج از شرکت) حسین کریم زاده به کد ملی 153361XXXX (خارج از شرکت) مهدی محمدی به کد ملی 153032XXXX (خارج از شرکت) هوشنگ پیروزیان به کد ملی 153258XXXX (خارج از شرکت) به سمت اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش 960311XXXX50125 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/11/1395 و مجوز شماره 3975/26 مورخ 12/02/1396 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد کریمی با کد ملی 005796XXXX به سمت رییس هییت مدیره علیرضا صفی خانی گلبوسی با کد ملی 006099XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره (خارج از شرکت) حمید کریمی با کد ملی 008257XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی رضا رجبی با کد ملی 153183XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) سعید سرچمی با کد ملی 153029XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکت) علی رجبی با کد ملی 153244XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکت) حیدر قره داغی با کد ملی 153298XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکت) حسین کریم زاده با کد ملی 153361XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکت) مهدی محمدی با کد ملی 153032XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکت) هوشنگ پیروزیان با کد ملی 153258XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکت) انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و کلیه اوراق بهادار و سایر اوراق عادی و اداری شرکت با امضا جواد کریمی با سمت رییس هییت مدیره و رضا رجبی با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960311XXXX76809 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/08/1394 و مجوز شماره 6010/26 مورخ 19/04/1395 اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد کریمی به کد ملی 005796XXXX حمید کریمی به کد ملی 008257XXXX علی رجبی به کد ملی 153244XXXX (خارج از شرکت) کاووس رجبی به کد ملی 153269XXXX (خارج از شرکت) نقی حیدری به کد ملی 153056XXXX (خارج از شرکت) حیدر قره داغی به کد ملی 153298XXXX (خارج از شرکت) حسین کریم زاده به کد ملی 153361XXXX (خارج از شرکت) مهدی محمدی به کد ملی 153032XXXX (خارج از شرکت) به سمت اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش 950519XXXX22550 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/08/1394 و مجوز شماره 6010/26 مورخ 19/04/1395 اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد کریمی به کد ملی 005796XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل حمید کریمی به کد ملی 008257XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره علی رجبی به کد ملی 153244XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکت) کاووس رجبی به کد ملی 153269XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکت) نقی حیدری به کد ملی 153056XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکت) حیدر قره داغی به کد ملی 153298XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکت) حسین کریم زاده به کد ملی 153361XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکت) مهدی محمدی به کد ملی 153032XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکت) انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و کلیه اوراق بهادار و سایر اوراق عادی و اداری شرکت با امضا جواد کریمی با سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950519XXXX25643 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/08/1394 و مجوز شماره 6010/26 مورخ 19/04/1395 اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نادر میانجی به شماره ملی 153260XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه بموجب سند صلح به شماره 160291 مورخ 05/08/1394 صادره از دفتراسناد رسمی 38 حوزه ثبتی میانه مقدار 490000 ریال از سهم الشرکه خود را به جواد کریمی بشماره ملی 005796XXXX و مقدار 10000 ریال از سهم الشرکه خود را به حمید کریمی بشماره ملی 008257XXXX منتقل و از شرکت خارج شد. نام شرکا و میزان سهم الشرکه پس از نقل و انتقال: جواد کریمی دارای 990000 ریال سهم الشرکه. حمید کریمی دارای 10000 ریال سهم الشرکه. ش 950519XXXX96135 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده عادی و هییت مدیره، هر سه به مورخه 24/4/91 شرکت فوق، تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: 1 ـ ماده 14 : اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید: ماده 14 : هییت مدیره شرکت مرکب از هشت نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکا و یا خارج انتخاب می شوند. 2 ـ آقایان: نادر میانجی به کد ملی: 3 ـ 260255 ـ 153 کدپستی: 44681 ـ 53138 بسمت مدیرعامل جواد کریمی به کد ملی: 005796XXXX کدپستی: 13113 ـ 17689 بسمت رییس علی رجبی به کد ملی: 2691688 ـ 153 کدپستی 531365XXXX (خارج از شرکا) کاووس رجبی به کد ملی: 153244XXXX کدپستی: 531365XXXX (خارج از شرکت) نقی حیدری به کد ملی: 153056XXXX کدپستی: 531786XXXX (خارج از شرکت) حیدر قره داغی به کد ملی: 153298XXXX کدپستی: 534611XXXX (خارج از شرکت) حسین کریم زاده به کد ملی 153361XXXX کدپستی 531795XXXX (خارج از شرکت) مهدی محمدی به کد ملی 153032XXXX کدپستی 531491XXXX (خارج از شرکت) بسمت عضو همگی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین شدند. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا متفق مدیرعامل و رییس همراه با مهر شرکت معتبر است. ثبت میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به مورخه 16/3/89 و هییت مدیره مورخه 16/3/89 شرکت فوق؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است: 1 ـ آقایان جواد کریمی, نادر میانجی, رامین شیخ الاسلامی, باقر ذوالفقاری (خارج از شرکت) حسین کریم زاده (خارج از شرکت), علی رجبی (خارج از شرکت), رستمعلی کبیری (خارج از شرکت) کاووس رجبی (خارج از شرکت) به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین شدند که جواد کریمی بسمت مدیرعامل, نادر میانجی رییس هییت مدیره, رامین شیخ الاسلامی نایب رییس و بقیه به سمت عضو هییت مدیره تعیین شدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا متفق مدیرعامل (جواد کریمی) و رییس هییت مدیره (نادر میانجی) همراه با مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی