اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/02/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/02/01

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/02/15:

خلاصه ای از اساسنامه و تقاضانامه و شرکتنامه و صورتجلسات مجمع عمومی مورخه 1/2/86 و هییت مدیره مورخه 2/2/86 شرکت نامبرده فوق که مدارک آن طی نامه شماره 458 مورخ 5/2/86 اداره تعاون آبادان تایید و به این اداره ارسال گردیده است در تاریخ 15/2/86 ذیل شماره 4287 در دفتر ثبت شرکت های داخلی این اداره به ثبت رسیده است که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ) نام و نوع شرکت: بصیرنگاه (تعاونی). 2 ) موضوع شرکت: تهیه و تامین مواد مصرفی، داروها، تجهیزات و لوازم پزشکی و بیمارستانی برای اعضا از داخل و خارج از کشور، ایجاد انبار و فروشگاه جهت نگهداری و توزیع اقلام مصرفی اعضا، ایجاد مجتمع ها و بلوک های بهداشتی و درمانی با نظر دستگاه های اجرایی ذیربط، سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای تولیدی، خرید سهام واحدهای واگذاری اصل 44 از طریق بورس در صورت لزوم همگی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. 3 ) مرکز اصلی و نشانی شرکت: آبادان- خیابان طالقانی، بازار جمهوری. 4 ) سرمایه شرکت: مبلغ چهارمیلیون و پنجاه هزار ریال منقسم به بیست و هفت سهم یکصد و پنجاه هزار ریالی که مبلغ یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال آن به موجب گواهی صندوق تعاون نقداً پرداخت و بقیه در تعهد اعضا می باشد. 5 ) مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: خانم فرزانه مسیح پور به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب، خانم افسانه مسیح پور به سمت رییس هییت مدیره، خانم نگار رستمی به سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم فرزانه مسیح پور به سمت منشی هییت مدیره و خانم فریده جهان نژادیان به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 ) بازرسان شرکت: آقایان مصطفی مسیح پور و ناصر امامی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک آبادان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی