اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2342

شناسه ملی: 10760246400

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردید: احسان بقایی شیوا به شماره ملی 625948XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ محمد علی روپانی به شماره ملی 205055XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ خانم شهربانو شجریان به شماره ملی 206117XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ آقای ناصر جان محمدی به شماره ملی 568961XXXX به سمت عضو هییت مدیره 5 ـ خانم پروانه زرین خامه به شماره ملی 005232XXXX به سمت عضو هییت مدیره 6 ـ آقای جعفر بابا گلی به شماره ملی 206286XXXX به سمت مدیرعامل خارج از شرکت. ـ 2 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا متفق آقای احسان بقایی شیوا به سمت رییس هییت مدیره به اتفاق آقای جعفر بابا گلی به سمت مدیرعامل خارج از شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضا آقای جعفر بابا گلی به سمت مدیرعامل خارج از شرکت همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 980527XXXX06792 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: احسان بقایی شیوا به شماره ملی 625948XXXX ـ محمد علی روپانی به شماره ملی 205055XXXX ـ شهربانو شجریان به شماره ملی 206117XXXX ـ ناصر جان محمدی به شماره ملی 568961XXXX ـ پروانه زرین خامه به شماره ملی 005232XXXX ـ 2 بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی به قرار ذیل تعیین گردیدند: میترا لطفی مرز ناکی به شماره ملی 206028XXXX به سمت بازرس اصلی و بهزاد حیدری به شماره ملی 577981XXXX به سمت بازرس علی البدل. ـ 3 صورتهای مالی منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. ش 980527XXXX78138 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/30:

پیرو آگهی تغییر به شماره 1/387/91/03 مورخ 1/11/1391 و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/8/1392 تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع ارایه می گردد. 1 ـ آقایان اباذر اکبر زاده پاشا، احسان بقایی شیوا، عیسی ابوذر زاده تهمتن و خانمها میترا لطفی مرزناکی و شهربانو شجریان به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 ـ خانم دکتر نیلوفر نقی زاده و خانم دکتر پروانه زرین خامه به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 ـ برابر صورت جلسه اعضای هییت مدیره مورخ 28/8/1392 آقای احسان بقایی شیوا به عنوان رییس هییت مدیره، آقای اباذر اکبر زاده پاشا به عنوان نایب رییس هییت مدیره، آقای جعفر بابا گلی به عنوان مدیر عامل (خارج از سهامداران) و آقای عیسی ابوذر زاده تهمتن و خانمها میترا لطفی و شهر بانو شجریان به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور از قبیل (چک، سفته، برات) و عقود اسلامی با امضا مشترک آقای جعفر بابا گلی ( مدیر عامل ) و آقای احسان بقایی شیوا (رییس هییت مدیره) و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش 800910XXXX115874XXXX رییس ثبت اسناد بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/16:

پیرو آگهی تغییرات به شماره 39091/90/03 مورخ 14/10/1390 و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/07/1391 تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 خانم رضوانه پور رضاقمی و خانم نیلوفر نقی زاده به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 800910XXXX780131XXXX رییس ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 809/0315/1/1381 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/8/1388 و عادی به طور فوق العاده مورخ 6/8/1388 تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عمومی آگهی میگردد. 1 آقایان اباذر اکبرزاده پاشا، عیسی ابوذرزاده تهمتن، احسان بقایی شیوا، محمد معتمدی و خانم میترا لطفی مرزناکی به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شده اند. 2 خانمها پروانه زرین خامه، زهره دهزاد به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیده اند. 3 روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 برابر صورتجلسه مورخ 7/8/1388 ( هییت مدیره شرکت) آقای احسان بقایی شیوا به عنوان رییس هییت مدیره، آقای اباذر اکبرزاده پاشا به عنوان نایب رییس هییت مدیره، آقای جعفر باباگلی فرزند باقر به عنوان مدیر عامل شرکت () برای مدت دو سال آقای عیسی ابوذرزاده تهمتن، محمد معتمدی، خانم میترا لطفی مرزناکی به عنوان عضو هییت مدیره شرکت انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و عده اسلامی و قراردادها با امضای آقایان جعفر باباگلی ( مدیر عامل ) و احسان بقایی شیوا (رییس) همراه با مهرشرکت دارای اعتبار و سایر نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ثبت بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی