اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 226

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/03/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/03/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/03/06:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

مؤسسه فوق در تاریخ 6/3/1387 تحت شماره 226 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 6/3/1387 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود: 1ـ موضوع مؤسسه: 1ـ حمایت از خانوادههای در معرض آسیبهای اجتماعی از طریق اشتغال ـ حمایتهای مادی و معنوی. 2ـ ارائه خدمات مددکاری و روانشناسی به افراد در معرض بحرانهای فردی ـ خانوادگی و اجتماعی (مابقی طبق ماده 8 اساسنامه) باستناد مجوز شماره 31550 مورخ 1/12/86 از سازمان بهزیستی استان گلستان. 2ـ مدت مؤسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3ـ مرکز اصلی مؤسسه: 1ـ3ـ استان گلستان ـ شهر گرگان خیابان ولیعصر ـ عدالت 12 ـ مجتمع قدس 4ـ سرمایه مؤسسه: مبلغ 000/000/10 ریال میباشد. 5ـ مدیران مؤسسه: 1ـ5ـ آقای علی دهرویه به سمت رئیس هیئتمدیره. 2ـ5ـ آقای سیدعلیاکبر سرحدی به سمت نایبرئیس هیئتمدیره. 3ـ5ـ آقای علیرضا گاراژیان به سمت عضو هیئتمدیره. 4ـ5ـ آقای ابراهیم احمدی به سمت عضو هیئتمدیره. 5ـ5ـ آقای غلامحسین مسیبی به سمت عضو هیئتمدیره. 6ـ5ـ آقای محمدحسین حیدری به سمت خزانهدار. 7ـ5ـ آقای علیرضا گاراژیان به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با دو امضا از سه امضا رئیس هیئتمدیره ـ خزانهدار و مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. 7ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. 8ـ بازرس اصلی و علیالبدل: 1ـ1ـ آقای عبداله ساورچمنی به عنوان بازرس اصلی 2ـ2ـ آقای محمدحسین غفاری به عنوان بازرس علیالبدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی