اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3879

شناسه ملی: 14005224122

تاریخ ثبت: 1394/06/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/06/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/06/23:

8,400,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/23:

تاسیس شرکت تعاونی ارمغان سرخ کویر درتاریخ 23/06/1394 به شماره ثبت 3879 به شناسه ملی 140052XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید زعفران و بسته بندی زعفران، اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر.اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی.تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها.مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها.سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی.مشارکت دادن اعضا و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات.ثبت شرکت بمنزله اخذ وصدورپروانه فعالیت نمی باشد (طبق مجوزشماره 12799 مورخ 17/06/94 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی سیرجان) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: سیرجان بلوار قانی تقاطع هجرت کوچه شهید باهنر پ کدپستی 781567XXXX17 سرمایه شرکت: مبلغ 8400000 ریال منقسم به 28 سهم 300000 ریالی که تعداد 28 سهم آن بانام می باشد که مبلغ 8400000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ 15/06/94 نزد بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر رفسنجان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم فرزانه ستوده نیا کرانی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 307201XXXX خانم حشمت ستوده نیا کرانی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 307078789 آقای محمدکاظم ستوده نیا کرانی فرزند حسین کد ملی 306000XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم مریم موسی یی پور فرزند سلیمان کد ملی 307114XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نزهت ستوده نیا کرانی فرزند حسین کد ملی 307119XXXX به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره (اعم از برات، سفته، چک). سایر اوراق بهادار تعاونی پس از تصویب هییت مدیره با امضا ثابت خانم نزهت ستوده نیاکرانی فرزند حسین کد ملی 307119XXXX (مدیرعامل) و به انضمام امضا آقای محمدکاظم ستوده نیا کرانی فرزند حسین کد ملی 306000XXXX (رییس هییت مدیره)ومهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره ومهرتعاونی قابل قبول ومعتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسین ستوده نیا کرانی به شماره ملی 307080XXXX به عنوان بازرس اصلی ـ آقای حکیم ستوده نیا کرانی به شماره ملی 307126XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 940623XXXX36882 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی