اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13313

شناسه ملی: 14004738184

تاریخ ثبت: 1393/11/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 1948634337

آدرس: واحد ثبتی قم به واحد ثبتی استان تهران تهران خیابان شریعتی بالاتر از میرداماد نرسیده به ظفر کوی احمدیه یکم -- پ 8 واحد 501

تاریخ تاسیس: 1393/11/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/04/07:

15,500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/11:

15,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/11/27:

400,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 15XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 155XXXX0000 ریال منقسم به 62000 سهم با نام 250000 ریالی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت 155XXXX0000 منقسم به 62000 سهم با نام به ارزش 250000 ریال می باشد. پ 960516XXXX46889 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعدا اعضا هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 951025XXXX10788 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عادل بابا خانی به شماره ملی 038095XXXX به سمت بازرس اصلی و سعید شیخ بابایی به شماره ملی 403229XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ـ آقای رحمن طاهری فرد به شماره ملی 413119XXXX و آقای محمد باقر احمدی به شماره ملی 560009XXXX خانم زهرا قاضی کندی فرد به شماره ملی 038470278 به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب پ 951025XXXX49965 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 400000000 ریال به مبلغ 15XXXXXXXX0 ریال منقسم به 60000 سهم بانام، به ارزش هر سهم 250000 ریال که تماماً از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد پ 951025XXXX02336 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. پ 951025XXXX11807 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی 007758XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از سهامدارن و اعضا هییت مدیره) آقای رحمن طاهری فرد به شماره ملی 413119XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم زهرا قاضی کندی فرد به شماره ملی 038470278 بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمدباقر احمدی به شماره ملی 560009XXXX بسمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل (خارج از اعضا هییت مدیره و خارج از سهامداران) منفردا به همراه مهرشرکت معتبر می باشد. پ 951025XXXX87236 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/12:

به موجب نامه شماره 428/8 مورخه 7/9/1395 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان قم و مستند به صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/9/1395 مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران -خیابان شریعتی - بالاتر از میرداماد- نرسیده به ظفر-کوی احمدیه یکم –پلاک 8 -واحد 501 -کدپستی 194863XXXX انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 502247 به ثبت رسیده است. پ 951012XXXX87537 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/07:

آگهی تغییرات شرکت فن اندیشان او یول قم سهامی خاص به شماره ثبت 13313 و شناسه ملی 140047XXXX4 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شعبه شرکت در استان تهران منحل گردید. 2 - مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی قم به واحد ثبتی استان تهران :تهران -خیابان شریعتی - بالاتر از میرداماد- نرسیده به ظفر-کوی احمدیه یکم –پ 8 -واحد 501 -کدپستی 194863XXXX انتقال یافت.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/5/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان محمد باقر احمدی بشماره ملی 560009XXXX ، عادل بابا خانی بشماره ملی 038095XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ خانم زهرا قاضی کندی فرد به شماره ملی 038470278 و ابوالفضل اسماعیلی به شماره ملی 379011XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. ش 950712XXXX13348 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت اصلاح و موارد ذیل به آن اضافه گردید: صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ـ ترخیص کالا ـ حق العمل کاری ـ تهیه وبسته بندی انواع مواد غذایی مجاز از قبیل حبوبات، مرکبات، غلات، قند و شکر، برنج، چاشنی و ادویه ها ـ تولید پروفیل و میلگردو ساخت سازه های فولادی و فلزی پیش ساخته ـ انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه ـ ثبت شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد شعبه شرکت در تهران به آدرس: تهران ـ خ فاطمی ـ روبروی سازمان آب ـ ک رحیم معیری ـ پلاک 2 ـ کدپستی 142781XXXX0 به مدیریت اقای عادل بابا خانی بشماره ملی 380958783 تاسیس گردید. ش 950712XXXX76837 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عادل بابا خانی بشماره ملی 038095XXXX به سمت رییس هییت مدیره، محمد باقر احمدی بشماره ملی 560090404 به سمت نایب رییس هییت مدیره و سعید شیخ بابایی بشماره ملی 403229XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هییت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی و با مهر شرکت می باشد. ش 950712XXXX37181 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 31 اساسنامه شرکت اصلاح و تعداد اعضای هییت مدیره به 2 نفر کاهش یافت. ش 940318XXXX17903 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانمها سمیه عروجی به شماره ملی 037005XXXX و حدیثه بختیاری به شماره ملی 037129XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. ش 940318XXXX07235 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانمها حدیثه بختیاری به شماره ملی 037129XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و سمیه عروجی به شماره ملی 037005XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل حدیثه بختیاری و با مهر شرکت می باشد. ش 940318XXXX62802 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/27:

تاسیس شرکت سهامی خاص فن اندیشان او یول قم درتاریخ 27/11/1393 به شماره ثبت 13313 به شناسه ملی 140047XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ـ اجرای تمام کارهای عمرانی ـ ارایه خدمات به نهادها وارگانها شامل تامین نیروی انسانی ـ پیمانکاری انواع ساختمان سازی وانواع ابنیه و راه سازی ـ شهرک سازی ـ سوله سازی ـ سد سازی ـ طراحی داخلی ساختمان ـ دکوراسیون ـ باز سازی بناهای فرسوده ـ جدول کشی ـ محوطه سازی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ خطوط انتقال آب برق گاز ـ خرید و فروش اقلام مجاز ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکهای دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع شرکت ـ پس از اخذ مجوزهای لازم ـ موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قم ـ خیابان کارگر ـ خ موسی بن جعفر ک 4 بن بست پ 7 طبقه همکف کدپستی 371885XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 400 . 000 . 000 ریال منقسم به 1600 سهم 250 . 000 ریالی که تعداد 1600 سهم با نام میباشد که مبلغ 14 . 000 . 000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2748 ـ 3/1818 مورخ 25/11/1393 نزد بانک صادرات ایران شعبه میدان امام خمینی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علی اصغر عروجی به شماره ملی 037045XXXX بسمت رییس هییت مدیره حدیثه بختیاری به شماره ملی 037129XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره سمیه عروجی به شماره ملی 037005XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای علی اصغر عروجی رییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مصطفی فانی بشماره ملی 038516XXXX به عنوان بازرس اصلی آقای ابراهیم فرخ بشماره ملی 037002XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه: روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 931129XXXX02124 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی