اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1183

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد نامه شماره 4262 - 12/6/82 اداره کل تعاون استان قم و صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی مورخه 9/6/82 و هییت مدیره 12/6/82 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 66 ماده و 42 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 2 - آقایان غلامرضا ملکی به سمت رییس هییت مدیره، علی حاجی باقری نایب رییس، مجید نیکویی منشی و عضو هییت مدیره و رضا اللهتقی عضو هییت مدیره، منصور رضایی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقایان جلال هدایت پور ابوالفضل محمودیان اعضا علی البدل هییت مدیره انتخاب شدند امضا اوراق و اسناد تعهدآور با مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا و مهر شرکت می باشد و در غیاب رییس هییت مدیره نایب رییس حق امضا دارد. 3 - آقایان ابوالقاسم زمانی بشیر و علی شفیعی بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی