اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 534179

شناسه ملی: 14007958807

تاریخ ثبت: 1397/08/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 1653819614

آدرس: استان تهران منطقه 16 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله تهرانپارس خیابان شهید محمدمسعود گلشنی 117 خیابان شهید یزدان سخایی 184 غربی پلاک 107 طبقه سوم

تاریخ تاسیس: 1397/08/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/08/30:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/01/1399 تغییرات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد آقازاده به شماره ملی 006587XXXX به سمت بازرس اصلی ی و آقای سید اسداله سید الحسینی به شماره ملی 393302XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 990214XXXX29847 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان تهران منطقه 16 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله تهرانپارس ، خیابان شهید محمدمسعود گلشنی( 117 ) ، خیابان شهید یزدان سخایی( 184 غربی) ، پلاک 107 ، طبقه سوم ، کدپستی: 165381XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 980808XXXX11525 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/30:

تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی و صنعتی پولاد نیک پاسارگاد درتاریخ 30/08/1397 به شماره ثبت 534179 به شناسه ملی 140079XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تهیه و تولید و توزیع شیرهای آبی ـ گازی، نفتی، روغنی و تولید و توزیع پلیمر و انجام فعالیتهای بازرگانی مجاز و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ و اعطا نمایندگی های داخلی و خارجی و انجام کلیه معاملات مجاز مربوط به موضوع شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله جاده آبعلی ـ کوچه کاوه ـ خیابان دماوند ـ پلاک 246 ـ ساختمان گنج افروز ـ طبقه اول ـ واحد 4 کدپستی 174683XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 10000 سهم 10000 ریالی تعداد 10000 سهم آن با نام عادی مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 21/2952 مورخ 11/07/1397 نزد بانک صادرات ایران شعبه اتحاد با کد 2952 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره خانم سمیه عالی به شماره ملی 001087XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدعلی عالی به شماره ملی 001411XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم معصومه حاجی عباسقلی به شماره ملی 004590XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا عالی به شماره ملی 045320XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهرداد آقازاده به شماره ملی 006587XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سید اسداله سید الحسینی به شماره ملی 393302XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 970830XXXX44181 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی