اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 179909

شناسه ملی: 10102221295

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/01/17:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/11:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/1/92 عباس مه به ش.ملی 005347XXXX با پرداخت مبلغ 000/50 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/050/3 ریال افزایش داد. شعله افشار به ش.ملی 0041088 و شبنم مه به ش.ملی 006720XXXX و نسیم مه به ش.ملی 006854XXXX هر کدام با پرداخت مبلغ 000/150 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را هر کدام به مبلغ 000/650 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/4 ریال به مبلغ 000/000/5 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ها بشرح ذیل می باشد: عباس مه دارنده مبلغ 000/050/3 ریال و شعله افشار دارنده مبلغ 000/650 ریال و شبنم مه دارنده مبلغ 000/650 ریال و نسیم مه دارنده مبلغ 000/650 ریال. پ 1654887 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/03/19:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ 27/2/83 آقای بهروز منوچهری با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید آقای حاج هاشم مه و خانم محترم بردیده هر یک با دریافت مبلغی از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 000 ‚ 250 ریال کاهش دادند در نتیجه سرمایه شرکت از 000 ‚ 000 ‚ 5 ریال به 000 ‚ 755 ‚ 2 ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید آقایان عباس مه به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره حاج هاشم مه به سمت رییس هییت مدیره و خانم شعله افشار به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هییت مدیره متفقا و نامه های عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی