اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 16365

شناسه ملی: 10660160790

تاریخ ثبت: 1390/10/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/10/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/10/06:

2,100,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 6/10/1390 تحت شماره 16365 و شناسه ملی 106601XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 7/10/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: خدمات داربست. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان کرمانشاه ـ شهر کرمانشاه فرهنگیان فاز 2 ایستگاه اول خیابان شهید آوینی ـ مقابل کوچه سازمان تاکسیرانی داخل بازارچه 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/100/2 ریال منقسم به هفت سهم 000/300 ریالی که تعداد هفت سهم بانام می باشد که مبلغ 000/100/2 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 638/2900 مورخ 1/9/1390 نزد بانک صندوق تعاون شعبه کرمانشاه پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای علیرضا دشتستانی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای بابک رییسی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ خانم مهنوش اکبری به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای محسن خورسندنژاد به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 5 ـ 5 ـ خانم مژگان اکبری به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ 5 ـ خانم مهنوش اکبری به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا: : کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی وعلی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای مهدی خورسندنژاد به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای امیر دشتستانی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی