اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 10509

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ 7/4/90 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقای حسن طیبا و خانم فاطمه شهرام فر با پرداخت مبلغ نه میلیون و پانصد هزار ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به بیست میلیون ریال افزایش یافت و سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل می باشد: آقای سعید تقی صباغها و خانم مرضیه طیبا هرکدام مبلغ پانصد هزار ریال و آقای حسن طیبا و خانم فاطمه شهرام فر مبلغ نه میلیون و پانصد هزار ریال. 2 ـ ماده 14 ـ اساسنامه تعداد اعضای هییت مدیره به دو نفر اصلاح گردید. 3 ـ آقای حسن طیبا و خانم فاطمه شهرام فر به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین که آقای حسن طیبا به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم فاطمه شهرام فر به سمت رییس هییت مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی