اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 19623

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ 25/1/84 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است 1- آقایان مهدی قاسمی رسول قاسمی و خانم ستاره معین زاده بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقای حمید رضا تحویلیان و آقای فرزاد مالکی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علیالبدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2-هیئت مدیره از بین خود آقای مهدی قاسمی را بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم ستاره معینزاده را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبراست ضمناَ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد 3- روزنامه اولیاء جهت درج آگهی ها و دعوتنامههای شرکت تعیین شده است. مسئول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی