اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4903

شناسه ملی: 10861173492

تاریخ ثبت: 1388/04/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/04/25

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موضوع شرکت علاوه بر موارد قبلی اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی و آزمایشات آب و خاک و کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اضافه گردید و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش 960628XXXX71565 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/05/1396 تغییرات ذیل اتخاذ شد: منصور حسینیان به شماره ملی 423011XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و محبوبه توتون کوبان به شماره ملی 128740XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمد پاکروان به شماره ملی 425129XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا اقای منصور حسینیان(مدیرعامل و عضو هییت مدیره) و در غیاب ایشان خانم محبوبه توتون کوبان(رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش 960614XXXX67265 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/05/1396 تغییرات ذیل اتخاذ شد: - 1 محبوبه توتون کوبان به شماره ملی 128740XXXX و منصور حسینیان به شماره ملی 423011XXXX و محمد پاکروان به شماره ملی 425129XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - 2 زینب جهانبازی جهان آباد به شماره ملی 423170XXXX به سمت بازرس اصلی و مریم دانشور به شماره ملی 423013XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - 3 روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 960614XXXX65498 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1393 تغییرات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ حمیده علیزاده فشیان به شماره ملی 425129XXXX و نواب هاشمی یوسف اباد به شماره ملی 423178XXXX و زینب جهانبازی جهان اباد به شماره ملی 423170XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ مهین شیخ ممو به شماره ملی 426900XXXX به سمت بازرس اصلی و فاطمه حسینی به شماره ملی 423170XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 930726XXXX13539 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/1393 تغییرات ذیل اتخاذ شد: نواب هاشمی یوسف اباد به شماره ملی 423178XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و زینب جهانبازی جهان اباد به شماره ملی 423170XXXX به سمت رییس هییت مدیره و حمیده علیزاده فشیان به شماره ملی 425129XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک،سفته، برات و اوراق بهادار و نامه های عادی و اداری امضا مشترک آقای نواب هاشمی یوسف اباد (مدیرعامل و عضو هییت مدیره) و خانم زینب جهانبازی جهان اباد (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش 930726XXXX47466 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/07:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 7/11/92 شرکت مذکور که در محل شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ 6/12/92 به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید 0 1 ـ حمیده علیزاده فشیان کد ملی 425129XXXX و صدیقه قلی پور سرمور کد ملی 423167XXXX و حامد هاشمی یوسف اباد کد ملی 423165XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ مهین شیخ ممو کد ملی 426900XXXX به سمت بازرس اصلی و فاطمه حسینی کد ملی 423170XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: حامد هاشمی یوسف اباد به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و حمیده علیزاده فشیان به سمت رییس هییت مدیره و صدیقه قلی پور سرمور به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی با امضا حامد هاشمی یوسف اباد ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 700940XXXX110004XXXX سرپرست ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 5/2/91 شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ 13/2/91 به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردیده. 1 ـ صدیقه نعمتی با واگذاری کلیه سهام خود یعنی نود سهم به حمید علمداری از شرکت خارج گردیدند. 2 ـ حمیده علیزاده فشیان با واگذاری کلیه سهام خود یعنی پنج سهم به اسما حسینی از شرکت خارج گردید 3 ـ حمید علمداری و صدیقه قلی پور سرمور و اسما حسینی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند. 4 ـ مهین شیخ ممو به سمت بازرس اصلی و فاطمه حسینی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 5 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: حمید علمداری به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و اسما حسینی به سمت رییس هییت مدیره و صدیقه قلی پور سرمور به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه های عادی باامضا اسما حسینی (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. کفیل ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/07/27:

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 16/6/89 شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ 30/6/89 به این اداره واصل گردیده و تغییرات ذیل اتخاذ گردید 1 صدیقه نیکنام با واگذاری کلیه سهام خود یعنی پنج سهم به حمیده علی زاده فشیان از شرکت خارج گردید 2 صدیقه قلی پور سرمور و صدیقه نعمتی و حمیده علی زاده فشیان به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 3 مدیران و دارندگان حق امضا: صدیقه نعمتی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و صدیقه قلی پور سرمور به سمت رییس هییت مدیره و حمیده علی زاده فشیان به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و نامه های عادی و اداری با امضا صدیقه نعمتی ( مدیر عامل و عضو هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود سرپرست ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت پیشرو مدرن تجهیز جام (سهامی خاص) که در مورخ 25/4/88 تحت شماره 4903 در دایره ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضا گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: تهیه و توزیع تجهیزات و لوازم بیمارستانی، آزمایشگاهی (طبی و صنعتی) و آزمایشگاه هکاز اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کهگیلویه و بویر احمد (میکروبیولوژی و غذایی کشاورزی) 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت شرکت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: یاسوج، خیابن مصلی، پلاک شصت و یک، کد پستی 74518 - 75917 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا به حساب جاری شماره 15/104340 نزد بانک سپه شعبه فردوسی واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 5 - مدیران و دارندگان حق امضا: احسان هاشمی یوسف آباد به سمت مدیرعامل و حامد هاشمی یوسف آباد به سمت رییس هییت مدیره و سید خلیل هاشمی به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت که هر کدام برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و نامه های عادی و اداری با امضای حامد هاشمی یوسف آباد (رییس هییت مدیره) با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 - صدیقه نعمتی به سمت بازرس اصلی و مهین شیخ ممو به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 7 - اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره به تصویب کلیه سهامداران رسید. رییس ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی