اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 415

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/08/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: خاش خیابان شهید بهشتی روبروی اداره شیلات جنب نمایندگی سایپا

تاریخ تاسیس: 1386/08/12

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمععمومی عادی و هیاتمدیره شرکت فراگامان صنعت برق جنوب شرق (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 415 که مدارک مربوطه کلا ضمیمه نامه شماره 192000/88 ـ 13/8/88 شرکت مذکور به این اداره واصل شده است تغییرات زیر در شرکت مزبور به وقوع پیوسته است: 1ـ خانم ساناز کوزهکنانی تربتی با واگذاری 10 سهم به آقای فرزاد عباسلو فرزند عبداله از شرکت خارج گردید. 2ـ خانم وجدیه عربزاده فرزند ذبیحالله با تعداد 40 سهم بعنوان رئیس هیاتمدیره و آقای پیام حیدری گزیک فرزند قدرتاله با 40 سهم به عنوان نایبرئیس هیاتمدیره و آقای سهیل حامد نصیریزاده فرزند علی محمد با 10 سهم به عنوان مدیرعامل و آقای فرزاد عباسلو فرزند عبداله با 10 سهم به عنوان عضو هیاتمدیره برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند. 3ـ آقایان علی محمد انوری به عنوان بازرس اصلی و عطاالله مختاری به عنوان بازرس علیالبدل با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 4ـ کلیه اوراق بهادار و اسنادرسمی و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضای خانم وجدیه عربزاده رئیس هیاتمدیره و با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی با امضاء رئیس هیاتمدیره و با مهر شرکت معتبر میباشد. 5ـ کلیه سهامداران نسبت به ایجاد شعبه موافقت نمودند لذا شعبه شرکت فراکامان صنعت برق جنوب شرق در شهرستان ایرانشهر خیابان دکتر فاطمی 11 دست راست درب اول کدپستی 38394ـ99157 و به مدیریت آقای پیام حیدری گزیک (نایبرئیس هیاتمدیره) دائر گردید و کلیه اوراق عادی مربوط به شعبه شرکت مذکور با امضای آقای پیام حیدری گزیک نایبرئیس هیاتمدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. 6ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب گردید. رئیس اداره ثبت اسنادو املاک خاش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بدینوسیله خلاصه ای از اظهارنامه و اساسنامه شرکت فراگامان صنعت برق جنوب شرق (سهامی خاص) که در تاریخ 12/8/86 تحت شماره 415 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده است و در تاریخ 12/8/86 از لحاظ امضا ذیل تکمیل شده است جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: موضوع شرکت: اجرای کلیه خطوط انتقال نیرو (برقرسانی به روستاها و شهرها) پستهای فوق توزیع و اجرا و نگهداری تاسیسات ساختمان و تولید و ساخت قطعات و تابلوهای برق. مدت تشکیل شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: خاش خیابان شهید بهشتی روبروی اداره شیلات جنب نمایندگی سایپا پلاک 214 کد پستی 43553 ـ 98917 . سرمایه شرکت: عبارتست از مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی که به موجب گواهی 2144 مورخه 2/8/86 بانک ملی شعبه مرکزی خاش نقداً نزد حساب جاری 3585 پرداخت شده است. مدیران شرکت: خانم وجدیه عرب زاده به عنوان رییس هییت مدیره و آقای پیام حیدری گزیک به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم ساناز کوزه کنعانی تربتی به عنوان مدیرعامل و آقای سهیل حامد نصیری زاده به عنوان عضو هییت مدیره کلاً برای دو سال مالی انتخاب شدند. صاحبان امضا مجاز: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود نامه های عادی به امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: برابر با اختیارات موجود در اساسنامه شرکت و قانون تجارت. بازرسان شرکت: آقای فرهاد رهاوی به عنوان بازرس اصلی و خانم نوابه کارگر به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک خاش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی