اطلاعات عمومی

منحل شده تعاونی

شماره ثبت: 227

شناسه ملی: 10861635878

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/03:

بموجب نامه شماره 830 ـ 27/1/93 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 24/1/93 شرکت منحل و علی حسنی تنها، فیض اله نظری، عباس سلیمانی بسمت اعضای هییت تصفیه انتخاب شدند. 2 ـ آدرس شهرک علوی پروژه 1620 واحدی بلوک 4 H قسمت لابی به عنوان محل تصفیه تعیین گردید. 3 ـ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار با امضا هر سه نفر هییت تصفیه همراه با مهر مربوطه معتبر می باشد. ش 856190XXXX110552XXXX رییس ثبت اسناد و املاک ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/08:

بموجب نامه شماره 15941 30/11/91 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه و صورت جلسه هییت مدیره مورخ 19/11/91 شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: 1 با توجه به اتمام ماموریت مدیر عامل (علس حسنی تنها) به سمت مدیر عامل تا پایان ماموریت هییت مدیره ابقا و انتخاب گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا رییس هییت مدیره (فیض اله نظری) در غیاب وی نایب رییس (عباس سلیمانی) باتفاق مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 856190XXXX110025XXXX رییس ثبت اسناد ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/11/24:

بموجب نامه شماره 11237 24/11/90 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/11/90 شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. 1 صورتهای مالی سال 88 و 89 ارایه و بتصویب مجمع رسید. 2 احمد بنی مهری به سمت بازرس اصلی و مصطفی صالح رعیتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. سرپرست ثبت اسناد ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب نامه شماره 6103 17/11/89 اداره تعاون شهرستان ساوه و صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی مورخ 2/11/89 و هییت مدیره 3/11/89 شرکت تصمیمات و تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است: 1 فیض اله نظری به سمت رییس هییت مدیره و عباس سلیمانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی حسنی تنها به سمت منشی و عضو اصلی هییت مدیره و غلامرضا میرگلوبیات به سمت عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و علی حسنی تنها به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا رییس هییت مدیره و در غیاب وی نایب رییس هییت مدیره به اتفاق مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 احمد بنی مهری به سمت بازرس اصلی و مصطفی صالح رعیتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 بهای اسمی هر سهم از 000/1 ریال به 000/20 ریال افزایش یافت که در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/27 ریال به مبلغ 000/540 ریال افزایش یافت که طی فیش های شماره 426/483 و 168/483 به بانک توسعه تعاون شعبه ساوه واریز گردیده است. ثبت اسناد ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب نامه شماره 1782 ـ 15/4/89 اداره تعاون شهرستان ساوه و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/3/89 شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است. 1 ـ تعداد اعضا از 61 نفر به 27 نفر کاهش یافت در نتیجه تعداد سهام از 61 سهم به 27 سهم تقلیل یافت و سرمایه شرکت از مبلغ 000/61 ریال به 000/27 ریال کاهش یافت که بدینوسیله ماده 7 اساسنامه بشرح فوق تغییر و اصلاح می گردد. ثبت اسناد ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب نامه شماره 4308 ـ 9/9/88 اداره تعاون شهرستان ساوه و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/9/88 شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. 1 ـ با توجه به اتمام ماموریت مدیرعامل حسین شعبانی پور بسمت مدیرعامل تا پایان ماموریت هییت مدیره ابقا گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات و اوراق بهادار با امضا رییس هییت مدیره (فیض اله نظری) در غیاب وی منشی هییت مدیره (غلامرضا میرگلوبیات) به اتفاق مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ثبت اسناد ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی