اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/06/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/06/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/06/27:

36,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/06/13:

شرکت تعاونی خدمات مکانیزه رامین شوشتر تحت شماره 1972 - 21/5/85 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم به شرح زیر آگهی می شود: 1 - نام شرکت: شرکت خدمات مکانیزه کشاورزی رامین شوشتر 2 - موضوع شرکت: خدمات مکانیزاسیون کشاورزی 3 - سرمایه شرکت: 000/000/36 ریال که 24 سهم 000/500/1 ریالی تقسیم که یک سوم آن نقداً پرداخت و مابقی تعهدی است. 4 - مرکز اصلی شرکت: شوشتر- شعیبیه- روستای یریح 5 - مدت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 6 - اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه 7 - اعضای هییت مدیره عبارتند از: عارف حسین پور منشی و شعلان حسین پور رییس هییت مدیره، حاجی حسین پور نایب رییس هییت مدیره اعضای اصلی شرکت و آقای احمد گلاب نژاد عضو علی البدل برای مدت سه سال تعیین و انتخاب شدند و مدیر عامل آقای عارف حسین پور برای مدت دو سال انتخاب شدند. 8 - حق امضای اوراق و اسناد تعهدآور (چک- سفته- بروات- قراردادها) با امضای یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره (شعلان حسین پور) رییس هییت مدیره و در غیاب وی حاجی حسین پور نایب رییس به اتفاق عارف حسین پور و مهر تعاونی و اوراق عادی و نامه ها با امضای عارف حسین پور ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر می باشد. 9 - بازرسین عبارتند از: نعمت حسین پور بازرس اصلی و عبدالکریم چعبی بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. 10 - اساسنامه شرکت مشتمل بر 66 ماده و 48 تبصره می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی