اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 997

شناسه ملی: 10862032775

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 20 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امین شهبازیانی فرد به شماره ملی 241152XXXX و آقای سید محسن حسینی به شماره ملی 241103XXXX و آقای میثم محمدپور شورباخلو به شماره ملی 241148XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ خانم توران محمدپور شورباخلو به شماره ملی 253978XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالحمید محمدپور شورباخلو به شماره ملی 229421XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه آپاتیه جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ش 980419XXXX28622 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای میثم محمدپور شورباخلو به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل آقای سید محسن حسینی به عنوان نایب رییس هییت مدیره امین شهبازیانی فرد به عنوان عضو هییت مدیره ـ کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آقای میثم محمدپور شورباخلو همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 980419XXXX91138 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - تعداد اعضای هییت مدیره به 3 نفر کاهش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه درخصوص تعداد اعضای هییت مدیره بدین نحو اصلاح گردیده و مابقی ماده مذکور به قوت و اعتبار خود باقی میباشد 2 - تعداد سهم وثیقه مدیران به یک سهم کاهش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه در خصوص تعداد سهام وثیقه مدیران بدین نحو اصلاح یافته و ما بقی مندرجات ماده مذکور به قوت به اعتبار خود باقی می باشد. 3 - باستناد مواد 39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت نقل وانتقال سهام در شرکتهای سهامی از امورات داخلی این شرکتها بوده و از موارد صدور آگهی نمی باشد. ش 960705XXXX01585 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سید محسن حسینی، امین شهبازیانی فرد و خانم درنا خجسته شورباخلو به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند خانم توران محمد پور و آقای عبدالحمید محمدپور شورباخلو ساکن مرکز شرکت به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ش 960705XXXX39768 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضای هییت مدیره به قرار زیر تعیین گردید: خانم درنا خجسته شورباخلو به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل، آقای سید محسن حسینی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای امین شهبازیانی فرد به عنوان عضو هییت مدیره 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای خانم درنا خجسته شورباخلو منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 960705XXXX73931 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/23:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 11/9/1393 تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر بعمل آمد: 1 ـ آقایان سید محسن حسینی به عنوان رییس هییت مدیره، عبداله خیر اندیش به عنوان نایب رییس هییت مدیره، آقای سید محمد حسینی و محمود کریمی به عنوان اعضای هییت مدیره و آقای سید محسن حسینی به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته بروات و قراردادها و سایر نامه های اداری با امضای سید محسن حسینی رییس هییت مدیره رییس هییت مدیر عامل و مدیرعامل منفرداً همگی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2 ـ روزنامه خبر جنوب جهت درج آگهی های انتخاب شد. 3 ـ آقای مهدی حسینی کد ملی 253930XXXX کدپستی 739196XXXX آقای محمد جواد مسعودی کد ملی 253992XXXX کدپستی 738198XXXX بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 1896536 رییس اداره ثبت اسناد و املاک آباده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/07/21:

به موجب صورتجلسات مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده، فوق العاده و هییت مدیره مورخه 10/7/89 تغییرات مشروحه ذیل در شرکت فوق الذکر به عمل آمد. 1 آقایان: سید محمد حسینی کد ملی 241146XXXX و کدپستی 739178XXXX رییس هییت مدیره، سید محسن حسینی کد ملی 241103XXXX و کدپستی 739178XXXX نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف قانونی خود را انجام دهند و مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها با امضای آقایان: سید محسن حسینی نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و سید محمد حسینی رییس هییت مدیره مجتمعاً همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضای سید محسن حسینی نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. 2 خانم عظیمه رضایی کد ملی 241102XXXX و کدپستی 739164XXXX و سید محمدرضا حسینی کد ملی 241130XXXX و کدپستی 739178XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه افسانه جهت درج آگهی تغییرات در شرکت تعیین گردید. 4 با تصویب مجمع تعداد اعضای هییت مدیره از سه نفر به دو نفر کاهش یافته و ماده 31 اساسنامه شرکت در خصوص تعداد اعضای هییت مدیره به شرح مذکور اصلاح و مابقی مندرجات ماده فوق به قوت خود باقی است. مراتب ذیل ثبت اولیه به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک آباده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی