اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1902

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/12/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/12/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که درتاریخ 24/12/82 تحت شماره 1902 دراین اداره به ثبت رسیده است که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تولید خوراک دام و طیور، واردات مواداولیه خوراک دام و صادرات انواع کنسانتره دامی و طیور. 2 - موسسین شرکت: آقای محمدجواد زارع و خانم ها اکرم زارع و خدیجه احمد زاده. 3 - مرکزاصلی شرکت: نیشابور- خیابان امام خمینی - روبه روی کوچه حاج مهدی - طبقه فوقانی مرغ فروشی زارع. 4 - مبدا تشکیل شرکت ومدت آن: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 - سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 1 ریال منقسم به 100 سهم 000 ‚ 10 ریالی بانام می باشد که تمامی مبلغ برابر گواهی شماره 775/51862 - 17/12/82 بانک ملت شعبه امام خمینی نیشابور پرداخت گردیده است. 6 - مدیران شرکت واشخاصی که حق امضا دارند: آقای محمدجواد زارع و خانم ها اکرم زارع وخدیجه احمدزاده به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند که آقای محمدجواد زارع به سمت مدیرعامل، خانم اکرم زارع به سمت رییس هییت مدیره وخانم خدیجه احمدزاده به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند وحق امضا کلیه اسناد ، اوراق بهادار و بانکی باامضا آقای محمدجواد زارع (مدیرعامل) همراه بامهرشرکت معتبرخواهد بود. 7 - بازرسان شرکت: خانم ها صدیقه قاسمی به سمت بازرس اصلی واعظم عسکری پور به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 8 - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 9 - اساسنامه شرکت در 64 ماده و 11 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. رییس ثبت اسناد واملاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی