اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 350687

شناسه ملی: 10103974010

تاریخ ثبت: 1388/03/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/03/12

آدرس: 13 استان تهران شهرتهران خ جمهوری خ باغ سپهسالار ک مهندسی المالک

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/03/12:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 14/1/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی جعفری به شماره ملی 393253XXXX و آقای احمد بخت آزاد به شماره ملی 003697XXXX و آقای امید یوسف نژادبندبونی به شماره ملی 272153XXXX و خانم فاطمه باقری ازغندی به شماره ملی 006429XXXX و آقای حبیب اله توسلی به شماره ملی 004495XXXX . 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی جعفری به شماره ملی 393253XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای احمد بخت آزاد به شماره ملی 003697XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای امید یوسف نژادبندبونی به شماره ملی 272153XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم فاطمه باقری ازغندی به شماره ملی 006429XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حبیب اله توسلی به شماره ملی 004495XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای امید یوسف نژادبندبونی به شماره ملی 272153XXXX به سمت مدیر عامل. 4 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای آقای حبیب اله توسلی عضو هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 27/1/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/5/1388 ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی جعفری به سمت رییس هییت مدیره و آقای احمد بخت آزاد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حبیب اله توسلی به سمت عضو هییت مدیره و آقای حبیب اله توسلی به سمت مدیرعامل. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقای حبیب اله توسلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 18/5/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 12/3/1388 تحت شماره 350687 و شناسه ملی 101039XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/3/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام کلیه عملیات ساختمانی تاسیس اتی و الکتریکی شرکت در مناقصات مربوطه انجام تغییرات ساختمانی تاسیس اتی الکتریکی و کلیه فعالیتهایی که به نحوی در سوددهی شرکت موثر باشد خرید و فروش مصالح ساختمانی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران، شهرتهران خ جمهوری خ باغ سپهسالار ک مهندسی المالک پ 5 واحد 10/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال میباشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای علی جعفری به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای احمد بخت آزاد به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای حبیب اله توسلی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای حبیب اله توسلی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی