اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 441361

شناسه ملی: 10320891759

تاریخ ثبت: 1392/05/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 1581766618

آدرس: تصفیه تهران خیابان مفتح جنوبی ابتدای خیابان سمیه جنب بانک تجارت پلاک 107 طبقه 3

تاریخ تاسیس: 1392/05/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/10/19:

100,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/05/05:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و محمدابراهیم حبیبی به شماره ملی 003475XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران - خیابان مفتح جنوبی ـ ابتدای خیابان سمیه ـ جنب بانک تجارت ـ پلاک 107 ـ طبقه 3 کدپستی 158176XXXX می باشد. پ 970515XXXX49737 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی ایوب زاده به شماره ملی 182802XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای خانم لیلا صفری به شماره ملی 006651XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ـ محمد ابراهیم حبیبی به شماره ملی 003475XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای امیرعلی حبیبی به شماره ملی 045331XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم فتانه رفیعی به شماره ملی 128445XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهد آور از قبیل چک سفته بروات با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه اسناد عادی و نامه های اداری با امضا هریک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ 970419XXXX88742 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مانوییل یوحنایی سنگر به شماره ملی 006049XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم لیلا صفری به شماره ملی 006651XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. آقای محمد ابراهیم حبیبی ک.م 003475XXXX را به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره،آقای امیر علی حبیبی ک.م 045331XXXX را بسمت رییس هییت مدیره و خانم فتانه رفیعی ک.م 128445XXXX را به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب نمودند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهد آور از قبیل چک سفته بروات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.کلیه اسناد عادی و نامه های اداری با امضا هریک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 950118XXXX10233 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/10/1392 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/100 ریال به مبلغ 000/000/000/2 منقسم به 000/200 سهم بی نام 000/10 ریالی که تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 4/12/92 تکمیل امضا گردیده است. یک بند بشرح مندرج در صورتجلسه به اختیارات هییت مدیره در اساسنامه الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ 1783986 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/07:

شرکت فوق در تاریخ 5/5/1392 تحت شماره 441361 و شناسه ملی 103208XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 5/5/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: خدمات مهندسی درزمینه ریخته گری و اخذ نمایندگی خارجی و داخلی جهت ماشین آلات و مواد اولیه، صادرات و واردات مواد اولیه و سایر محصولات درزمینه فوق، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران، شهرتهران، خ مفتح جنوبی، ابتدای خ سمیه، جنب بانک تجارت، پلاک 107 ، طبقه 3 ، کدپستی 158176XXXX/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به ده هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام میباشد که مبلغ 000/000/100 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 596 مورخ 10/4/1392 نزد بانک ملی شعبه فدک پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم زهرا قادریان به شماره ملی 564993XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای امیرعلی حبیبی به شماره ملی 045331XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای محمدابراهیم حبیبی به شماره ملی 003475XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 خانم محبو به قادریان به شماره ملی 564972XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای محمدابراهیم حبیبی به شماره ملی 003475XXXX به سمت مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم سیده اعظم سجاد به شماره ملی 129064XXXX به عنوان بازرس اصلی. 28 خانم لیلا صفری به شماره ملی 006651XXXX به عنوان بازرس علی البدل. پ 1679088 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی