اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2837

شناسه ملی: 10860329630

تاریخ ثبت: 1386/10/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

کد پستی: 9415843438

آدرس: استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد بخش مرکزی شهر بجنورد محله امیریه شمالی خیابان وداد -LSB- شریعتی 24 رضاامامی 1/19 -RSB- خیابان شهید رضا امامی شمالی پلاک 257 طبقه اول

تاریخ تاسیس: 1386/10/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/10/23:

3,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی بجنورد به آدرس" استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد، بخش مرکزی، شهر بجنورد، محله امیریه شمالی، خیابان وداد [شریعتی 24 رضاامامی 1/19 ]، خیابان شهید رضا امامی شمالی، پلاک 257 ، طبقه اول کدپستی 941584XXXX " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ماده 33 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل 1 سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از ان از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند. ش 981017XXXX87114 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 04/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای رضا ربانیان به شماره ملی 591986XXXX خانم ساچلی ملاک به شماره ملی 068244XXXX خانم سمیه ربانیان به شماره ملی 591987XXXX آقای افشین روح پرور به شماره ملی 068248XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمد کوهی به شماره ملی 067010XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثرالانتشار خراسان شمالی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 981017XXXX11248 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای رضا ربانیان به شماره ملی 591986XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره خانم ساچلی ملاک به شماره ملی 068244XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم سمیه ربانیان به شماره ملی 591987XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا اقای رضا ربانیان ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره) و اوراق عادی ونامه های اداری با امضا رضا ربانیان ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981017XXXX03891 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام طی گواهی بانک ملت شعبه ممتاز بجنورد به شماره نامه 402/48314 مورخ 1/3/1397 پرداخت گردیده است. ش 970527XXXX75444 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 26/10/87 با استعفای بهنام شاه جهانی، خام زهره رمضانی ده بانی از سهامداری و عضویت شرکت موافقت گردیده و با عضویت و جایگزینی آقای مسلم ربانیان و خانم سمیه ربانیان به عنوان عضو و سهامدار شرکت موافقت گردید که برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/10/87 مسلم ربانیان و خانم سمیه ربانیان بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت باقی تصدی در هییت مدیره شرکت انتخاب گردیدند که در نتیجه برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 26/10/87 غلامرضا ربانیان بسمت رییس هییت مدیره، مسلم ربانیان بسمت نایب رییس هییت مدیره، بهنام شاه ایمانی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند که کلیه قراردادها، اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار بامضای غلامرضا ربانیان (رییس هییت مدیره) همراه بامهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/3/87 غلامرضا ربانیان و بهنام شاه جهانی و خانم زهره رمضانپور دوبانی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت باقی تصدی در هییت مدیره شرکت انتخاب شدند که در نتیجه برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/3/87 غلامرضا ربانیان به سمت رییس هییت مدیره و خانم زهره رمضانپور دوبانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و بهنام شاه جهانی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند که کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته برات و اوراق بهادار با امضای بهنام شاه جهانی ( مدیر عامل ) و غلامرضا ربانیان (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است و برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/3/87 آدرس شرکت به محل جدید واقع در بجنورد، چهارراه ژاندارمری، نبش تقاطع انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. رییس ثبت اسناد و املاک بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/10/23:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 23/10/86 تحت شماره 2837 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 23/10/86 تکمیل امضا گردیده و برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار نسیم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: فعالیت در زمینه فنی و مهندسی، فروش قطعات کامپیوتر و خدمات کامپیوتری مانند طراحی وب سایت و طراحی نرم افزار 2 موسسین شرکت: آقایان بهنام شاه جهانی، غلامرضا ربانیان و خانم زهره رمضانپور دوبانی 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 مرکز اصلی شرکت: بجنورد, شهید شمالی, روبروی بانک صادرات، کدپستی 941573XXXX0 5 سرمایه شرکت: مبلغ 3000000 ریال منقسم به 300 سهم 10000 ریالی بانام که کل مبلغ 35 % آن طی گواهی شماره 715/4831 22/8/86 بانک ملت شعبه مرکزی بجنورد تماماً نقداً پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 6 اولین مدیران شرکت: آقایان بهنام شاه جهانی، غلامرضا ربانیان و خانم زهره رمضانپور دوبانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای غلامرضا ربانیان به سمت رییس هییت مدیره و خانم زهره رمضانپور دوبانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای بهنام شاه جهانی به سمت منشی هییت مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی باامضا آقای بهنام شاه جهانی ( مدیر عامل ) و هر شرکت معتبر است. 8 بازرس اصلی و علی البدل: آقای علیرضا پوربرات به سمت بازرس اصلی و آقای احسان دادمهر به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. 9 محل شعب فعلی شرکت: ندارد. رییس ثبت اسناد و املاک بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی