اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 43684

شناسه ملی: 14004167326

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: خیابان نادری اتوبان آیت الله بهبهانی ساختمان اریکه ایرانیان طبقه دوم واحد 7

کد پستی: 6183954843

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 05/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمزه اسلام دوست به شماره ملی 188166644 به عنوان بازرس اصلی و امیر خدا رحم پور به شماره ملی 174065XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. لقمان فردوسی زاده به شماره ملی 188170XXXX و مهدی پاپهن به شماره ملی 188034XXXX و حسین پاپهن به شماره ملی 188222XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش 940824XXXX60843 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آموزش،اشاعه تفکر علمی مدیریت در جامعه،ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان برگزیده،استادان برجسته و صنعتگران موفق،راه اندازی مرکز تخصصی جهت گردهمایی علمی در قالب باشگاه مدیران با هدف توسعه مهارتها و سطح افزایش دانش عمومی اعضا،برگزاری همایش های علمی و سمینارهای دوره ای با مشارکت سازمانها،دانشگاه و سایر مراکز علمی و اجرایی داخلی و خارجی با هدف ارتقا سطح علمی اشخاص حقیقی و حقوقی،تولید و توزیع بسته های نرم افزاری تخصصی با هدف افزایش دانش و مهارت عمومی،انجام پژوهش های کاربردی،تخصصی با هدف افزایش دانش و مهارت عمومی،سایر اقدامات علمی،پژوهشی و اقتصادی که به تصویب مجمع عمومی برسد پس از کسب مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح به موضوع شرکت اضافه و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940824XXXX11383 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: لقمان فردوسی زاده به شماره ملی 188170XXXX به سمت مدیرعامل و مهدی پاپهن به شماره ملی 188034XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و حسین پاپهن به شماره ملی 188222XXXX به سمت رییس هییت مدیره کلیه اوراق واسنادمالی وتعهدات شرکت باامضای مدیرعامل وبامهرشرکت معتبراست. ش 940824XXXX71714 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/02:

تاسیس شرکت سهامی خاص راهبرد مدیران آرکا جنوب در تاریخ 1393/04/02 به شماره ثبت 43684 به شناسه ملی 140041XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1 ـ موضوع شرکت: اشاعه تفکر علمی مدیریت در جامعه،ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان برگزیده،استادان برجسته و صنعتگران موفق،راه اندازی مرکز تخصصی جهت گردهمایی علمی در قالب باشگاه مدیران با هدف توسعه مهارتها و سطح افزایش دانش عمومی اعضا برگزاری همایش های علمی و سمینارهای دوره ای با مشارکت سازمانها،دانشگاه و سایر مراکز علمی و اجرایی داخلی و خارجی با هدف ارتقا سطح علمی اشخاص حقیقی و حقوقی، تولید و توزیع بسته های نرم افزاری تخصصی با هدف افزایش دانش و مهارت عمومی،انجام پژوهش های کاربردی،تخصصی با هدف افزایش دانش و مهارت عمومی،سایر اقدامات علمی ـ پژوهشی و اقتصادی که به تصویب مجمع عمومی برسدبا اخذ مجوز های لازم با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت محدود مرکز اصلی شرکت: خیابان نادری اتوبان آیت الله بهبهانی ساختمان اریکه ایرانیان طبقه دوم واحد 7 کدپستی 618395XXXX ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به صدسهم ده هزار ریالی که تعداد صد سهم با نام میباشد که مبلغ سیصد وپنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 514 , 242 مورخ 21/11/1392 نزد بانک کشاورزی شعبه طالقانی اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: لقمان فردوسی زاده به شماره ملی 188170XXXX به سمت مدیرعامل و به سمت رییس هییت مدیره ـ منظر عطاربه شماره ملی 008127XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ محسن عطار به شماره ملی 175567XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای لقمان فردوسی زاده به سمت رییس هییت مدیره و لقمان فردوسی زاده به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرناز یوسفی به شماره ملی 174069XXXX به عنوان بازرس اصلی و سلمی حسامی زاده به شماره ملی 175095XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ش 930710XXXX19689 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی