اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 248324

شناسه ملی: 10102889074

تاریخ ثبت: 1384/03/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

کد پستی: 1564663437

آدرس: تهران میدان هفت تیر خیابان بهار پلاک 347 ساختمان بهار طبقه سوم واحد 13

تاریخ تاسیس: 1384/03/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/11/16:

100,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/08/17:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر دوست محمدی 456944XXXX به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره وخانم فاطمه مقصودی 006918XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت شامل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت و اوراق عادی اداری و مراسلات با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای امیر مقصودی به کد ملی: 007987XXXX بسمت بازرس اصلی وخانم مهزاد عزیزالهی به کد ملی: 049347XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . پ 940406XXXX31300 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره به 2 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید . پ 940406XXXX48911 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ میدان هفت تیر ـ خیابان بهار ـ پلاک 347 (ساختمان بهار) ـ طبقه سوم ـ واحد 13 ـ کدپستی 156466XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 930623XXXX84681 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/26:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا نوش آذر هزاوه با کد ملی 007291XXXX بسمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره آقای امیر دوست محمدی با کد ملی 456944XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای امید عبدالهی با کد ملی 289923XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمنا امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت شامل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضا مدیرعامل تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سرکار خانم مهزاد عزیزالهی به کد ملی 049347XXXX بسمت بازرس اصلی آقای امیر مقصودی به کد ملی 007987XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 بتصویب رسید. پ 1862165 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/9/91 شرکت مزبورکه در تاریخ 18/9/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1390 به تصویب رسید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: مهزاد عزیزالهی به کد ملی 049347XXXX به سمت بازرس اصلی و امیر مقصودی به کد ملی 007987XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. امیر دوست محمدی به سمت رییس هییت مدیره، امید عبدالهی به سمت نایب رییس هییت مدیره، رضا نوش آذر هزاوه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به همراه رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا هریک ازاعضا هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/5/90 شرکت مزبور که در تاریخ 19/5/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. فاطمه جابری مطلق به کد ملی 007331XXXX بسمت بازرس اصلی و امیر مقصودی به کد ملی 007987XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 27/4/89 واصل گردید: امیر دوست محمدی به سمت بازرس اصلی و امیر عبدالهی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/09/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/8/89 شرکت مزبور که در تاریخ 24/8/89 واصل گردید: فاطمه جابری مطلق به کد ملی 007331XXXX به سمت بازرس اصلی و امیر مقصودی به کد ملی 007987XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی 36857/325 مورخ 19/11/87 نام حسین حق نژاد دوشانلو صحیح است و بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ 24/4/87 موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت : ارایه و انجام خدمات مدیریتی – مدیریت پروژه – کلیه امور مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه مدیریت مشاوره و انجام امور مرتبط با مدیریت پروژه و برنامه ریزی و کنترل پروژه – انتقال تکنولوژی استفاده از ابزارهای جدید تخصصی موضوع فعالیت شرکت به داخل و خارج از کشور – برگزاری دوره ها و سمینارهای تخصصی در داخل و خارج از کشور – مدیریتIT- انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با فناوری اطلاعات – کاربرد فناوری اطلاعات از جمله تعیین نیازهای عملیاتی و اطلاعاتی و ویژگی های سیستمها و زیر ساختها و روشهای مورد نیاز- صادرات نرم افزار – مدیریت کیفیت – مشاوره و طراحی سیستمهای برنامه ریزی کیفیت – مدیریت سیستمها – مشاوره و طراحی سیستمهای برنامه ریزی فرآیند – ارتباط – طراحی ساختار و سازماندهی- تعیین نارسایی های روشها و فرآیند برنامه ریزی – طراحی سیستمها و پیاده سازی آنها – شبیه سازی تولید- نظامهای کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد جریان عملیات و فعالیتهای سازمانها – مدیریت اطلاعات – طراحی و پیاده سازی سیستمهای اطلاعات مدیریت – مدیریت اجرا – طراحی و ایجاد – ارزیابی اقتصادی – طرح تامین منابع مالی – مدیریت مطالعات توجیه فنی اقتصادی و مالی طرحها – تهیه طرح تجاری شرکتها و سازمانها- طرح مطالعات و بازار داخلی و خارجی- مطالعات اقتصاد سنجی و مدل سازی اقتصادی خصوصی سازی و بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان و خرد (بنگاه) – اجرای پروژه و سایر امور لازمه شرکت – شرکت در مناقصه ها و مزایده های بخش دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور – ایجاد برپایی و شرکت در کلیه نمایشگاهها و همایشها و سمینارها جهت پیشبرد اهداف شرکت – مشارکت و سرمایه گذاری و تاسیس انواع شرکت و موسسه اعم از تجاری و غیر تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور طبق قوانین جاری کشور – صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز به خصوص کالاهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت – اخذ و اعطا نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور – عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور – اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی و انواع ضمانت نامه و بیمه نامه های ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور – انجام هر گونه فعالیت مجاز و خرید و فروش اقلام و اجناس مجازی که طبق قوانین جاری کشور بوده و در راستای اهداف شرکت نیز لازم و ضروری می باشد. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. و تعداد اعضای هییت مدیره به 3 نفر کاهش یافت و ماده 31 اساسنامه اصلاح شد. و آقایان حسین حق نژاد دوشانلو به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و رضا نوش آذر هزاوه به سمت عضو و رییس هییت مدیره و روح اله مبتدی به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از جمله چک سفته بروات و اوراق عادی و اداری با امضای 2 نفر از 3 نفر اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. وخانمها الهام مظاهری و مریم جمشیدی خامنه به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/2/86 شرکت مزبور که در تاریخ 24/3/86 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مال 1385 بتصویب رسید. آقای امیردوست محمدی به سمت بازرس اصلی و خانم آرزو جابری مطلق به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 17/4/85 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 84 بتصویب رسید. آقای امیر دوست محمدی بسمت بازرس اصلی و خانم رکسانا ارفع بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 16/11/84 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. آقای رضا نوش آذر هزاوه با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/40 ریال و آقای کسری هلالی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/30 ریال و آقایان روح اله مبتدی و علی اصغر هلالی و خانم مهرناز محمدی هر یک به تنهایی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه های خود را به مبلغ 000/000/10 ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/100 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نوع شرکت از مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر 63 ماده و 7 تبصره و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به 000/10 سهم 000/10 ریالی با نام می باشد. آقای امیر دوست محمدی به سمت بازرس اصلی و خانم رکسانا ارفع به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقایان روح اله مبتدی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و علی اصغر هلالی به سمت رییس هییت مدیره و رضا نوش آذر هزاوه به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مهرناز محمدی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و ذیل دفاتر در تاریخ 7/12/84 تکمیل امضا گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 17/8/84 آقای کسری هلالی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/3 ریال افزایش داد و آقای رضا نوش آذریزاده با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/4 ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/5 ریال به مبلغ 000/000/10 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و محل شرکت به نشانی جدید تهران، تهرانپارس، خ 184 غربی، پ 21 ، واحد 15 انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/03/23:

شرکت فوق در تاریخ 23/3/84 تحت شماره 248324 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: مشاوره و طراحی سیستمهای مدیریتی در زمینه های مسایل مدیریت از قبیل برنامه ریزی کیفیت فرآیند ارتباط طراحی ساختار و سازماندهی ارزیابی اقتصادی، طرح تامین منابع مالی نظامهای کنترل و ارزیابی عملکرد مطالعات جریان عملیات و فعالیتهای سازمانها تعیین نارساییهای روشها و فرآیندهای برنامه ریزی و کاربرد فناوری اطلاعات از جمله تعیین نیازهای عملیاتی و اطلاعاتی و ویژگیهای سیستمها و زیر ساختها و روشهای مورد نیاز و طراحی سیستمها و پیاده سازی آنها طراحی و پیاده سازی سیستمهای اطلاعات مدیریت مطالعات توجیه فنی اقتصادی و مالی طرحها، تهیه طرح تجاری شرکتها و سازمانهای طرح، مطالعات و بازار داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی کلیه امور مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه شبیه سازی تولید و صادرات نرم افزار مطالعات اقتصاد سنجی و مدل سازی اقتصادی خصوصی سازی و بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان و خرد (بنگاه) و ارایه خدمات در زمینه های مدیریت مالی و طراحی سیستمهای مالی و حسابداری صادرات و واردات در زمینه موضوع فعالیت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و شعب داخلی و خارجی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی و ضمانتنامه و بیمه نامه ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای دولتی و خصوصی مجموعا در زمینه موضوع فعالیت شرکت خرید و فروش و انجام هرگونه فعالیت و موضوع فعالیت شرکت. 2 - مرکز اصلی شرکت: تهران، هویزه، خیابان شهید یوسفی، ک کوشش، پ 41 ، واحد 3/3 - سرمایه شرکت: مبلغ 5 ، 000 ، 000 ریال. 4 - مدیران شرکت: آقایان روح اله مبتدی به سمت عضو و مدیر عامل و علی اصغر هلالی به سمت عضو و رییس هییت مدیره و رضا نوش آذریزاده و خانم مهرناز محمدی به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی