اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 111

شناسه ملی: 10861358355

تاریخ ثبت: 1388/07/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/04/24

تاریخ تاسیس: 1388/07/08

آدرس: استان خراسان جنوبی ، شهر سرایان ، خیابان امام خمینی ، امام خمینی 20

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/05:

بر طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه هییت تصفیه مورخ 24/4/93 شرکت تغییرات ذیل صورت گرفته است: 1 ـ شرکت فوق منحل گردید و آقایان محمد نداف و کاظم عرب و خانم حمیده نداف به عنوان هییت تصفیه تا تاریخ 1/9/93 انتخاب گردیدند که از میان آنها حمیده نداف بسمت رییس و محمد نداف بسمت نایب رییس و کاظم عرب بسمت منشی و مدیر هییت تصفیه انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار و اوراق عادی با امضای حمیده نداف رییس هییت تصفیه و محمد نداف نایب رییس هییت تصفیه و کاظم عرب مدیر هییت تصفیه و مهر شرکت معتبر است. 4 ـ آدرس محل تصفیه شرکت واقع در سرایان ـ دفتر مرکزی شرکت می باشد. ش 278410XXXX110047XXXX رییس ثبت اسناد و املاک سرایان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 8/7/1388 تحت شماره 111 و شناسه ملی 108613XXXX5 در این اداره بثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ نام شرکت: خدمات تاسیساتی گاز رسانی مهرآوران سرایان. 2 ـ موضوع شرکت: ارایه خدمات تاسیساتی گازرسانی خانگی و تجاری و... بشرح ماده 3 اساسنامه. 3 ـ موسسین شرکت: آقایان 1 . کاظم عرب، 2 . حسین رمضانی، 3 . خانم حمیده نداف 4 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 ـ مرکز اصلی شرکت: استان خراسان جنوبی، شهر سرایان، خیابان امام خمینی، امام خمینی 20 پلاک 55 کدپستی 977711XXXX . 6 ـ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به هفت سهم یک میلیون و پانصد هزار ریالی بانام می باشد که برابر گواهی بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی سرایان یک سوم آن پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد که باید برابر اساسنامه پرداخت نمایند. 7 ـ اولین مدیران شرکت: خانم حمیده نداف، آقایان محمد نداف، کاظم عرب به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و عباس یکتا به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره شرکت برای مدت سه سال انتخاب که خانم حمیده نداف بسمت رییس و آقای محمد نداف بسمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. آقای کاظم عرب بسمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال منصوب گردید. 8 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار باامضای خانم حمیده نداف رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان آقای محمد نداف نایب رییس هییت مدیره باتفاق امضای کاظم عرب مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها باامضای کاظم عرب مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 9 ـ اساسنامه شرکت: در 52 ماده و 31 تبصره بتصویب رسیده است. 10 ـ انحلال شرکت: مطابق قانون تعاون و اساسنامه شرکت خواهد بود. 11 ـ روزنامه: خراسان جنوبی جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید. 12 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقایان حسین رمضانی، احمد صادقی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل تعاونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کفیل ثبت اسناد و املاک سرایان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی