اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 9957

شناسه ملی: 14000222459

تاریخ ثبت: 1391/01/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/01/21

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/31:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 1396 . 04 . 14 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی 1395 به تصویب رسید. 2 . آقای نوید رییسیان با کد ملی 007940XXXX (خارج از اعضا و سهامدران) به سمت مدیر عامل، خانم هانیه رهبری با کد ملی 007572XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای حسن گل محمدی با کد ملی 007387XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سعید اربابیان با کد ملی 049156XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای ثابت رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و غیرتعهدآور و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 . موسسه حسابرسی اطهر(حسابداران رسمی)با شناسه ملی 101001XXXX1 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان(حسابداران رسمی)با شناسه ملی 101002XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 5 . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 960613XXXX95429 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395 . 04 . 27 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی 1394 به تصویب رسید. 2 . موسسه حسابرسی اطهر با شناسه ملی 101001XXXX1 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان 101002XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 951023XXXX96850 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/23:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 18/4/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی 1393 به تصویب رسید. 2 . آقای نوید رییسیان با کد ملی 007940XXXX (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل، خانم هانیه رهبری با کد ملی 007572XXXX به سمت رییس هییت مدیره،آقای حسن گل محمدی با کد ملی 007387XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سعید اربابیان با کد ملی 049156XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 3 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته، بروات و قراردادها با امضای خانم هانیه رهبری به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 . موسسه حسابرسی اطهر با شناسه ملی 101001XXXX1 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان 101002XXXX9 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 5 . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 1915303 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/11/08:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 8/7/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی بنشانی: جزیره کیش، بازار پردیس 2 ، طبقه دوم، غرفه 199 ، کدپستی 794188895 انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصلاح گردید. 2 ـ آقای کامران کامرانی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، خانم هانیه رهبری بسمت رییس هییت مدیره، آقای حسن گل محمدی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سعید اربابیان بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها باامضا ثابت رییس هییت مدیره باتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 1907945 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/20:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/4/93 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1392 بتصویب رسید. 2 ـ آقای کامران کامرانی بسمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای محمد مهدوی بسمت رییس هییت مدیره، آقای حسن گل محمدی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سعید اربابیان بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادهای شرکت با امضای ثابت مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 ـ موسسه حسابرسی اطهر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مسعود هادیان جزی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 5 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 1862282 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/23:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/04/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 30/12/1391 به تصویب رسید. 2 موسسه حسابرسی اطهر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مسعود هادیان جزی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی جزیره کیش بازار پارس خلیج غرفه تجاری 1129 انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصلاح گردید. ش 1686189 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/27:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/1/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای کامران کامرانی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره, آقای محمد مهدوی به سمت رییس هییت مدیره , آقای حسن گل محمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سعید اربابیان به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته , بروات و قراردادهای شرکت با امضای ثابت مدیر عامل به اتفاق رییس هییت مدیره (دو نفر) و یا امضای ثابت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره (دو نفر) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 1632089 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/02/1391 ، موسسه آیین محاسبان امین به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مصطفی رفعت نژاد به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/01/22:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 21/1/1391 تحت شماره 9957 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: 1 اقدام به کلیه امور بازرگانی و تجاری مجاز 2 واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی 3 مشارکت در شرکتها و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری 4 ترخیص کالاهای مجاز از کلیه مبادی گمرکی و خدمات پس از فروش. 2 مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش برج صدف طبقه سوم واحد 301 صندوق پستی 102 3 میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 000/10 سهم با نام 000/100 ریالی که 35 % آن به موجب گواهی شماره 66/91 ص 4001 مورخ 21/1/91 بانک پاسارگاد شعبه کیش به حساب شرکت واریز گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. 4 مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 مدیران شرکت: آقای حسن گل محمدی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای مهدی باغ جری به سمت رییس هییت مدیره، آقای سعید اربابیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد مهدوی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه. 8 اولین بازرسان: موسسه حسابرسی اطهر به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود هادیان جزی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 9 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی