اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4787

شناسه ملی: 14004372903

تاریخ ثبت: 1393/06/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 9414838461

تاریخ تاسیس: 1393/06/17

آدرس: بجنورد خیابان طالقانی غربی کوچه شهید حسن آبادی پلاک 66

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای هادی ایمانی به شماره ملی 075006XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای سیدخلیل خلیلی فرد به شماره ملی 063823XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای سید سلیم خلیلی فرد به شماره ملی 063979XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا منفرد آقای سید سلیم خلیلی فرد ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و امضا سایر اوراق عادی و مکاتبات با امضا منفرد آقای سید سلیم خلیلی فرد ( مدیر عامل و رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 990213XXXX21384 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 02/02/1399 تغییرات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای باقی مدت تصدی(تا تاریخ 14/07/1400 ) انتخاب گردیدند: آقای سید سلیم خلیلی فرد به شماره ملی 063979XXXX آقای سیدخلیل خلیلی فرد به شماره ملی 063823XXXX آقای هادی ایمانی به شماره ملی 075006XXXX آقای سیدرضا سجادی به شماره ملی 063962XXXX به سمت بازرس اصلی ی و آقای علی آریانا به شماره ملی 068144XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 990213XXXX27895 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید سلیم خلیلی فرد به شماره ملی 063979XXXX و آقای سید خلیل خلیلی فرد به شماره ملی 063823XXXX و خانم نرگس حسن زاده به شماره ملی 077990XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رضا نامجو به شماره ملی 068248XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبر وفایی به شماره ملی 068171XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش 980805XXXX68116 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید سلیم خلیلی فرد به شماره ملی 063979XXXX به سمت مدیر عامل ورییس هییت مدیره و آقای سید خلیل خلیلی فرد به شماره ملی 063823XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نرگس حسن زاده به شماره ملی 077990XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و عادی و اداری شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره به امضا سید سلیم خلیلی فرد همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 980805XXXX34432 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدسلیم خلیلی فرد به شماره ملی 063979XXXX وآقای سیدخلیل خلیلی فرد به شماره ملی 063823XXXX وخانم نرگس حسن زاده به شماره ملی 077990XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای کاظم صدر به شماره ملی 063006XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای رضا نامجو به شماره ملی 068248XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960913XXXX00384 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدسلیم خلیلی فرد به شماره ملی 063979XXXX به سمت مدیرعامل ورییس هییت مدیره و آقای سیدخلیل خلیلی فرد به شماره ملی 063823XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نرگس حسن زاده به شماره ملی 077990XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و عادی و اداری شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره به امضا سیدسلیم خلیلی فرد همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 960913XXXX43636 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدفرامرز ناظمی به شماره ملی 070024XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای رضا نامجو به شماره ملی 068248XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 940721XXXX90888 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید سلیم خلیلی فرد به شماره ملی 063979XXXX به سمت مدیرعامل ورییس هییت مدیره و آقای سید خلیل خلیلی فرد به شماره ملی 063823XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نرگس حسن زاده به شماره ملی 077990XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و عادی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره به امضا سید سلیم خلیلی فرد ( مدیرعامل ورییس هییت مدیره ) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 940324XXXX25179 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید سلیم خلیلی فرد به شماره ملی 063979XXXX و آقای سید خلیل خلیلی فرد به شماره ملی 063823XXXX و خانم نرگس حسن زاده به شماره ملی 077990XXXX برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. ش 940324XXXX70637 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/17:

در تاریخ 17/06/1393 به شماره ثبت 4787 به شناسه ملی 140043XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های مربوط به امور مهندسی ساختمان و ابنیه و راهسازی و آب و تاسیسات ـ سدسازی ـ تسطیح و زهکشی ـ محوطه سازی ـ سیستم های تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ مخازن و شبکه های آب و فاضلاب ـ آبرسانی و کانال های انتقال آب و توزیع و انتقال نیرو و کلیه امور بازرگانی ـ صادرات و واردات کالاهای مجاز در ارتباط با موضوع شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: بجنورد ـ خیابان طالقانی غربی ـ کوچه شهید حسن آبادی ـ پلاک 66 ـ کدپستی 941483XXXX سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 80/468/125 مورخ 11/04/1393 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی بجنورد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: سحر یزدان پرست به سمت رییس هییت مدیره با شماره ملی 067013XXXX سید سلیم خلیلی فرد به سمت مدیرعامل به شماره ملی 063979XXXX سیدخلیل خلیلی فرد به سمت نایب رییس هییت مدیره با شماره ملی 063823XXXX دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای سید سلیم خلیلی فرد (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای سیدسلیم خلیلی فرد (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین شرکت به قرار ذیل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند: سید فرامرز ناظمی به شماره ملی 070024XXXX به عنوان بازرس اصلی. رضا نامجو به شماره ملی 068248XXXX به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ارمغان جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش 276790XXXX110031XXXX رییس ثبت اسناد و املاک بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی