اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 227

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مورخ 14/11/1388 مجمع عمومی عادی و فوق العاده «انجمن تولیدکنندگان آب معدنی ایران» و صورتجلسه مورخ 14/11/1388 هییت مدیره انجمن مزبور، تصمیمات به شرح زیر اتخاذ شده است: الف تصمیمات مجمع عمومی عادی: 1 گزارش عملکرد هییت مدیره، ترازنامه و صورت های مالی منتهی به 29/12/1388 تصویب شد. 2 آقایان سیدفرهاد بشارت، تورج احمدرضا محبوبی، گی بانی، سیدناصر رییسی و محمدرضا علوی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند. 3 آقایان مصطفی جاودانی به سمت بازرس اصلی و محمدرضا رژیمند به سمت بازرس علی البدل انجمن برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند. 4 روزنامه «پول» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های انجمن انتخاب شد. 5 حق عضو سالیانه اعضا مبلغ دوازده میلیون ریال تعیین شد. 6 حق عضو سالیانه هییت مدیره مبلغ یکصدوبیست میلیون ریال تعیین شد. ب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده: عنوان «انجمن تولیدکنندگان آب معدنی ایران» به «انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب معدنی و آشامیدنی ایران» تغییر یافت. ج تصمیمات هییت مدیره: 1 آقایان سیدفرهاد بشارت به سمت رییس هییت مدیره، تورج احمدرضا محبوبی به سمت نایب رییس و سیدناصر رییسی به سمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند. 2 آقای شاهرخ ظهیری به سمت دبیر کل انجمن انتخاب شد و قبول سمت نمودند. اسناد رسمی و اوراق تعهدآور با امضا رییس یا نایب رییس هییت مدیره و دبیر کل به همراه مهر انجمن و مکاتبات عادی و اداری با امضای دبیر کل معتبر خواهد بود. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/11/13:

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/9/87 تصمیم زیر اتخاذ گردید. نظر به استعفای آقای شاهرخ ظهیری دبیر کل انجمن، آقای ناصر عباسی به جای ایشان به عنوان دبیرکل انجمن انتخاب گردیدند. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ 6/4/87 و هیئت مدیره مورخ 20/4/87 تصمیمات زیر اتخاذ گردید: الف ـ تصمیمات مجمع عمومی عادی 1ـ گزارش عملکرد و ترازمالی سال 86 به تصویب رسید. 2ـ آقایان سیدفرهاد بشارت، عنایتالله موسوی، مصطفی جاودانی، کرامتالله اسکندرزاده، شاهرخ ظهیری، تورج احمدرضا محبوبی و کریم فتاح پور به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان آرش راهب نیا و ناصر رئیسی به عنوان اعضای علیالبدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 3ـ خانم آویده جهاد و آقای مرتضی رحیمی به عنوان بازرسان اصلی و علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهیهای انجمن تعیین گردید. ب ـ تصمیمات هیئت مدیره 1ـ آقایان سیدفرهاد بشارت به عنوان رئیس، دکتر کریم فتاح پور و عنایتالله موسوی به عنوان نواب رئیس، مصطفی جاودانی به عنوان خزانهدار و تورج احمدرضا محبوبی بعنوان عضو هیئت مدیره، شاهرخ ظهیری به عنوان عضو هیئت مدیره و کرامتالله اسکندرزاده به عنوان منشی و عضو هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2ـ آقای شاهرخ ظهیری بعنوان دبیرکل انجمن انتخاب گردید. 3ـ کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهدآور با دو امضاء از سه امضای رئیس هیئت مدیره ، خزانهدار و دبیرکل همراه با مهر انجمن معتبر خواهدبود. در ضمن اوراق عادی و مکاتبات اداری و معمولی با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیرکل همراه با مهر انجمن معتبر خواهدبود. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی