اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7075

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/08/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: ساری بلوار خزر کوچه شهید بهشتی 600 دستگاه تیپ 3

تاریخ تاسیس: 1385/08/17

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 1/2/87 شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید. الف ـ سید اسماعیل رحیمی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدابراهیم طالبیان به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل و شاهرخ امیرسلیمانی و جواد محسنی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب ـ کلیه اسناد بانکی(چکها)و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل با مهر شرکت معتبر است. و نامه های عادی و اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره یا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر است. ج) آقایان مصطفی کجوری و عباداله اصغری بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 ـ رونامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 24/11/1385 و شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید. الف ـ آقایان محمدابراهیم طالبان بسمت رییس هییت مدیره و سیداسماعیل رحیمی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و علی اکبرزاده کریمی به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل و شاهرخ امیرسلیمانی و جواد محسنی به عنوان اعضا هییت مدیره برای بقیه دوره انتخاب گردیدند. ب ـ کلیه اسناد بانکی و کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. ج ـ آقایان مصطفی کجوری و عباداله اصغری بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت بقیه دوره انتخاب گردیدند. د ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهیهای داخلی شرکت تعیین گردید. هـ ـ تعداد هییت مدیره به سه الی هفت نفر تغییر یافت و ماده سی و یک اساسنامه اصلاح شد. و ـ موضوع تعمیرات نصب و راه اندازی تجهیزات به موضوعات قبلی اضافه و الحاق گردید و ماده دو اساسنامه اصلاح گردید. رییس اداره بت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/08/24:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت اتوماسیون صنایع انرژی مازندران ( سهامی خاص) که در تاریخ 17/8/85 تحت شماره 7075 این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/8/85 از لحاظ امضا تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: کامیشینگ، راه اندازی، تعمیرات تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و ابزار دقیق نیروگاهها و گاز و دیگر صنایع مرتبط 2 - مرکز اصلی شرکت: ساری، بلوار خزر، کوچه شهید بهشتی، 600 دستگاه، تیپ 3 ، پلاک 7 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکهزار سهم با نام یکهزار ریالی که مبلغ 000/350 ریال آن طی گواهی شماره 251 مورخ 15/6/85 بانک ملی شعبه 600 دستگاه پرداخت گردید و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای شاهرخ امیر سلیمانی به عنوان رییس هییت مدیره و سید اسماعیل رحیمی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و علی اکبرزاده کریمی به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل و آقای جواد محسنی عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضای مدیر عامل به اتفاق رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - بازرس اصلی و علی البدل: آقایان مصطفی کجوری و عبادالله اصغری به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. 8 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیده است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی