اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 13

شناسه ملی: 10200002883

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 5334141194

آدرس: به نشانی جدید استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش کندوان دهستان تیرچایی روستا اونلیق خیابان امام خمینی کوچه پور بخش پلاک 0 طبقه همکف به

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/07/1398 و مجوز شماره 1505/741 مورخ 11/09/1398 از اداره تعاون روستایی شهرستان میانه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1397 شرکت تعاونی مورد تصویب وتایید قرار گرفت. آقایان حبیب اله ستاری اونلیقی با کد ملی 153363XXXX و یعقوب هیبتی با کد ملی 153107XXXX به عنوان بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 980924XXXX74253 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/07/1397 و مجوز شماره 1832 , 741 مورخ 05/10/1397 از اداره تعاون روستایی شهرستان میانه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 شرکت مورد تصویب وتایید مجمع قرار گرفت.آقایان حبیب اله ستاری اونلیقی با کد ملی 153363XXXX و یعقوب هیبتی با کد ملی 153107XXXX به عنوان بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 971010XXXX68656 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/11/1396 و مجوز شماره 2326 , 741 مورخه 29/11/96 اداره تعاون روستایی شهرستان میانه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان میانه ـ بخش کندوان ـ دهستان تیرچایی ـ روستا اونلیق ـ خیابان امام خمینی ـ کوچه پور بخش ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف به کدپستی 533414XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961212XXXX92332 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/09/1396 و مجوز شماره 1886 , 741 مورخه 25/9/96 اداره تعاون روستایی شهرستان میانه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1395 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. احمد موسوی خواجه دهی با کد ملی 153107XXXX و محمد بیرامی با کد ملی 153107XXXX و رضا فتاحی با کد ملی 153275XXXX و یوسف کاظمی با کد ملی 153108XXXX و تیمورعلی صفرخانی آونلیقی با کد ملی 153107XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و علی خواجه دهی با کد ملی 153362XXXX و سعید جعفری با کد ملی 153414XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره بمدت 3 سال مالی انتخاب شدند. حبیب اله ستاری اونلیقی با کد ملی 153363XXXX و یعقوب هیبتی با کد ملی 153107XXXX به عنوان بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 961114XXXX07754 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/09/1396 و مجوز شماره 1886 , 741 مورخه 25/9/96 اداره تعاون روستایی شهرستان میانه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد موسوی خواجه دهی با کد ملی 153107XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمد بیرامی با کد ملی 153107XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و رضا فتاحی با کد ملی 153275XXXX به سمت منشی هییت مدیره تعیین و یوسف کاظمی با کد ملی 153108XXXX و تیمورعلی صفرخانی آونلیقی با کد ملی 153107XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب شدند. سعید هیبتی با کد ملی 153274XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از هییت مدیره) تعیین گردید. به استناد ماده 48 اساسنامه شرکت کلیه چکها و قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام ویا قسمتی ازحق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد ،پس از تصویب هییت مدیره باامضا رییس هییت مدیره ومدیرعامل ومهر شرکت معتبر خواهد بود.اوراق عادی شرکت فقط باامضامدیرعامل صادر خواهد شد مگرمراسلات هییت مدیره که باامضا رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت.ضمنا طبق تبصره یک ماده 41 اساسنامه شرکت درغیاب رییس هییت مدیره وظایف او به عهده نایب رییس خواهد بود. ش 961114XXXX46271 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/10/1394 وبرابر مجوز شماره 2536/741 مورخ 27/10/1394 صادره از اداره تعاون روستایی شهرستان میانه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 93 تصویب شد. حبیب اله ستاری اونلقی به کد ملی 153363XXXX و یعقوب هیبتی به کد ملی 153107XXXX به عنوان بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 950117XXXX25539 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی