اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 21113

شناسه ملی: 10260419689

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/12/09:

154,538,700,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/10/26:

10,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/12/27:

6,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/07/12:

3,500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/02:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی دیانتی به شماره ملی 181721XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و زهرا دادخواه به شماره ملی 128286XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و نگار دیانتی به شماره ملی 181855XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند و امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از جمله قرارداد ها، عقود اسلامی، خرید، فروش و رهن اموال شرکت با امضا مشترک مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اسناد تجاری (چک، سفته، بروات) و انجام مکاتبات و امور اداری شرکت با امضا مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند(حسابداران رسمی) به شماره ملی 101005XXXX4 و کدپستی 144684XXXX به سمت بازرس اصلی و حسابرس و محمدرضا رنجبران به شماره ملی 660967XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 990213XXXX00495 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 6XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 154538XXXX00 ریال از محل تجدید ارزیابی داراییهای شرکت و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه نقدی شرکت به مبلغ 154/538/700/000 ریال منقسم به 154/538/700 سهم (به میزان 100/450/155 سهم با نام عادی و 54/088/545 سهم با نام ممتاز) هر سهم به ارزش 1/000 ریال میباشد. / ش 981221XXXX26299 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از 600/000 سهم 10/000 ریالی به 6/000/000 سهم 1000 ریالی تغییر یافت و در نتیجه در مبلغ کل سرمایه تغییری حاصل نشد. سرمایه اصلاحی: سرمایه نقدی شرکت مبلغ 6/000/000/000 ریال منقسم به 6/000/000 سهم (به میزان 3/900/000 سهم با نام عادی و 2/100/000 سهم ممتاز) هر سهم به ارزش 1/000 ریال میباشد. ش 981221XXXX31414 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : در آگهی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/12/96 تعداد سهام در آگهی و صورتجلسه فوق اشتباه صورت گرفته و به شرح ذیل اصلاح میگردد: سرمایه نقدی شرکت مبلغ 6XXXXXXXX0 ریال به ارزش هر سهم 10000 ریال منقسم به 210000 سهم با نام ممتاز و 390000 سهم با نام عادی می باشد ش 981205XXXX60521 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/08/1397 آقای علی دیانتی به شماره ملی 181721XXXX به سمت رییس هیت مدیره و مدیر عامل و خانم زهرا دادخواه به شماره ملی 128286XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم بتول چاوشی به شماره ملی 549901XXXX به سمت عضو اصلی هیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا صورتجلسات مالی از جمله امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله قراردادها، عقود اسلامی، خرید، فروش، رهن اموال شرکت با امضا مشترک مدیر عامل و نایب رییس هیت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اسناد تجاری(چک، سفته، بروات) و انجام مکاتبات و امور اداری شرکت با امضا مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970920XXXX81521 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 38 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: امضای صورتجلسات مالی از جمله امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله قراردادها، عقود اسلامی، خرید، فروش، رهن اموال شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اسناد تجاری (چک، سفته، بروات) و انجام مکاتبات و امور اداری شرکت با امضای مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970901XXXX69365 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 07/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم بتول چاوشی به شماره ملی 549901XXXX ، آقای علی دیانتی به شماره ملی 181721XXXX و خانم زهرا دادخواه به شماره ملی 128286XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای محمدرضا رنجبران به شماره ملی 660967XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ممتاز به شماره ملی 129265XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970901XXXX40939 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهام زهرا دادخواه که تعداد 210000 سهم با نام عادی بوده، به 210000 سهم ممتاز تبدیل گردد که هر سهم ممتاز دارای 3 حق رای در مجامع و 2 برابر سود نسبت به سهام عادی می باشدو ماده 5 به شرح ذیل اصلاح شد: سرمایه نقدی شرکت مبلغ 6XXXXXXXX0 ریال منقسم به 599979XXXX سهم با نام عادی و 210000 سهم ممتاز هریک به ارزش 10000 ریال می باشد. ماده 38 بدین شرح اصلاح شد: صاحبان امضای مجاز: امضا صورتجلسات مالی از جمله امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از جمله قراردادها و عقود اسلامی و خرید و فروش و رهن اموال شرکت و سایر اسناد و مدارک از جمله صدور اسناد تجاری (چک، سفته، بروات) با امضا مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است و انجام مکاتبات و امور اداری شرکت با امضا مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970501XXXX12328 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/11/1395 علی دیانتی به شماره ملی 181721XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل - بتول چاوشی به شماره ملی 549901XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره - زهرا دادخواه به شماره ملی 128286XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تاتاریخ 10/7/1397 انتخاب شدند. امضا صورتجلسات مالی از جمله امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهد آورشرکت از جمله قراردادها و عقود اسلامی و خرید و فروش و رهن اموال شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و سایر اسناد و مدارک از جمله صدور اسناد تجاری (چک سفته برات )و انجام مکاتبات و امور اداری شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود ش 951120XXXX18608 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/11/1395 ماده 38 اساسنامه به این شرح اصلاح گردید: ماده 38 اصلاحی: صاحبان امضای مجاز: امضای صورتجلسات مالی از جمله امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهد آورشرکت از جمله قراردادها و عقود اسلامی و خرید و فروش و رهن اموال شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و سایر اسناد و مدارک از جمله صدور اسناد تجاری (چک سفته برات )و انجام مکاتبات و امور اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951120XXXX18704 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/09/1395 علی دیانتی به شماره ملی 181721XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل ـ بتول چاوشی به شماره ملی 549901XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره ـ زهرا دادخواه به شماره ملی 128286XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال تاتاریخ 10/7/1397 انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود ش 951008XXXX66755 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/7/1395 در خصوص افزایش سرمایه به هییت مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ 35XXXXXXXX ریال به مبلغ 6XXXXXXXX0 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد:سرمایه شرکت مبلغ 6XXXXXXXX0 ریال نقدی است که به 600000 سهم 10000 ریالی با نام عادی منقسم شده و تماما پرداخت شده است. ش 950818XXXX04520 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی دیانتی به کد ملی 181721XXXX و خانم زهرا دادخواه به کد ملی 128286XXXX و خانم بتول چاوشی به کد ملی 549901XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای شهرام خدادادی به کد ملی 472340XXXX و آقای علیرضا فرقانی تهرانی به کد ملی 128486XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نصف جهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950818XXXX67193 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی دیانتی کد ملی 181721XXXX و زهرا دادخواه کد ملی 128286XXXX و بتول چاوشی کد ملی 549901XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی 102606XXXX9 و علیرضا فرقانی تهرانی کد ملی 128486XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950804XXXX63482 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی دیانتی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم زهرا دادخواه به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم بتول چاوشی به عنوان عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 940806XXXX86957 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی دیانتی کد ملی 181721XXXX و خانم زهرا دادخواه کد ملی 128286XXXX و خانم بتول چاوشی کد ملی 549901XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای شهرام خدادادی کد ملی 472340XXXX وآقای علیرضا فرقانی تهرانی کد ملی 128486XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940806XXXX05860 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آقای شهرام خدادادی کد ملی 472340XXXX و آقای علیرضا فرقانی تهرانی کد ملی 128486XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ 2 روزنامه نسل فرداجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 930923XXXX36957 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/6/93 در خصوص افزایش سرمایه به هییت مدیره سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 000/000/000/3 ریال به مبلغ 000/000/500/3 ریال افزایش یافت وماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد. ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/500/3 ریال نقدی است که به 350 . 000 سهم 000/10 ریالی با نام عادی منقسم گردیده وتماما پرداخت شده است. ش 930923XXXX72374 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/04:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 2/2/1392 سرمایه شرکت فوق از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ 000/000/1 ریال بمبلغ 000/000/000/3 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/3 ریال نقدی است که به 000/300 سهم 000/10 بانام عادی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 4/2/1392 تکمیل گردید. ش 101500XXXX114572XXXX رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/21:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 28/12/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: 1 علی دیانتی به کد ملی 181721XXXX و کدپستی 816878XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و زهرا داد خواه به کد ملی 128286XXXX و کدپستی 816895XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و بتول چاوشی با کد ملی 549901XXXX و کدپستی 816867XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 2 شهرام خدادادی با کد ملی 472340XXXX و کدپستی 816878XXXX و علیرضا فرقانی تهرانی با کد ملی 128486XXXX و کدپستی 816867XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ماده 25 اساسنامه سهم وثیقه مدیران از 5 سهم به یک سهم تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 21/1/92 تکمیل گردید. ش 101500XXXX114568XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 15/12/88 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: 1 ـ آقای علی دیانتی و خانم ها زهرا دادخواه و بتول چاوشی بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان شهرام خدادادی و علیرضا فرقانی تهرانی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 ـ هییت مدیره از بین خود آقای علی دیانتی را بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل، خانم زهرا دادخواه را بسمت نایب رییس هییت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا منفرد مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر ا ست؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 ـ روزنامه نصف جهان جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 16/12/88 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 13/4/85 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. 1 - خانمها زهره پرورش و رزیتا مراد عباسی فولادی و آقای حمید مراد عباسی فولادی را به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان محمد رحیمی و حسین مراد عباسی فولادی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند 2 - هییت مدیره از بین خود حمید مراد عباسی فولادی را به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانم رزیتا مراد عباسی فولادی را به سمت نایب رییس و خانم زهره پرورش را به سمت عضو هییت مدیر شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا منفرد مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره نیز می باشد. 3 - روزنامه اولیا جهت درج آگهی ها ودعوت نامه های شرکت تعیین شده است. امضا ذیل ثبت دفاتر در تاریخ 1/5/85 تکمیل شد. مسوول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 18/9/1382 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است خانم زهره مراد عباسی فولادی و آقایان سید جواد روز افزای و حمید مراد عباسی فولادی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. هییت مدیره از بین خود آقای سید- جواد روزافزای را به سمت رییس آقای حمید مراد عباسی فولادی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم زهره مراد عباسی فولادی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با اصلاح ماده 38 اساسنامه با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد ماده 38 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید ماده 38 اصلاحی کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی