اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 309

شناسه ملی: 10380050300

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

کد پستی: 9196991795

آدرس: مشهد انتهای بلوار خیام شمالی میدان بهارستان مرکز مواد غذایی سپاد نبش خیابان چهارم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/06/23:

307,519,400,000 ریال

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/16:

آگهی تغییرات شرکت خوشگوار مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 309 و شناسه ملی 103800XXXX0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به 30/10/1398 مورد تصویب قرار گرفت - 2 موسسه حسابرسی آگاهان بهروش پارس به سمت بازرس قانونی اصلی و آقای محمد رضا توتونچیان به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمدصادق امین شریعتی 093759XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای حسینعلی رکنی یزدی 093745XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل 3 ـ آقای محسن شالچی طوسی 004070XXXX با نمایندگی شرکت خوشگوار تهران عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق بهادار و اسناد رسمی با امضا دو نفر از سه نفر اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و نامه های عادی شرکت با امضای مدیرعامل معتبر خواهد. ش 980313XXXX26794 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به 30/10/1397 مورد تصویب قرار گرفت 2 ـ موسسه حسابرسی آگاهان بهروش پارس به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا توتونچیان 003978XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ آقای محمد صادق امین شریعتی 093759XXXX و آقای حسینعلی رکنی یزدی 093745XXXX و شرکت خوشگوار تهران به نمایندگی آقای محسن شالچی طوسی 004070XXXX به سمت اعضا اصلی و شرکت خوشگوار تبریز به نمایندگی آقای حبیب اسداله نژاد 090209XXXX به سمت عضو علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ش 980313XXXX12370 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ترازنامه و حساب عملکرد سود وزیان شرکت در سال مالی 1396 مورد تصویب مجمع قرار گرفت ـ 2 موسسه حسابرسی پارس بهروش به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا توتونچیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ 3 روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 970329XXXX46597 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) ترازنامه و حساب عملکرد سود وزیان شرکت مربوط به سال 95 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ب) موسسه حسابرسی پارس بهروش به سمت بازرس قانونی اصلی و آقای محمد رضا توتونچیان به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ج) روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. د) اعضای هییت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند: 1 ـ آقای محمد صادق امین شریعتی به سمت عضو اصلی 093759XXXX 2 ـ آقای میلاد یزدی به سمت عضو اصلی 093376XXXX 3 ـ آقای حسینعلی رکنی یزدی به سمت عضو اصلی 093745XXXX 4 ـ خانم مینا یزدی به سمت عضو علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ش 960404XXXX20945 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمد صادق امین شریعتی 093759XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای میلاد یزدی 093376XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای حسینعلی رکنی یزدی 093745XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد رسمی با امضا دونفر از سه نفر اعضای هییت مدیره و مهر شرکت و نامه های عادی شرکت با امضای مدیرعامل معتبر خواهد بود. ش 960404XXXX65997 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به اختیار حاصله از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/3/1394 ، در خصوص افزایش سرمایه شرکت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی وآگهی پذیره نویسی منتشره در شماره 19004 مورخ 4/4/94 روزنامه خراسان و اصلاحیه منتشره در شماره 19006 مورخ 7/4/94 روزنامه خراسان و گواهی شماره 6/850111781 مورخ 21/6/94 بانک ملی شعبه مشهد مبنی بر واریز مبلغ 199392XXXX00 ریال به حساب بستانکاران موقت و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مبلغ 108127XXXX00 ریال از محل مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 307519XXXX00 ریال به حساب سرمایه منظور گردیده است و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد، ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 922558XXXX00 ریال منقسم به 92255820 سهم 10000 ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش 940718XXXX54971 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدصادق امین شریعتی و آقای میلاد یزدی وآقای حسینعلی رکنی یزدی به سمت اعضا اصلی و خانم مینا یزدی به سمت عضوعلی البدل هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند و صورتهای مالی سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت و موسسه حسابرسی پارس بهروش به سمت بازرس اصلی شرکت و آقای ناصر جعفریان به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش 940408XXXX39138 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صادق امین شریعتی به سمت رییس هییت مدیره وآقای میلاد یزدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسینعلی رکنی یزدی به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل برگزیده شدند و کلیه اوراق بهادار و اسناد رسمی با امضا دونفر از سه نفر اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940408XXXX68131 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/29:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/2/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان سال 92 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس بهروش بسمت بازرس قانونی اصلی و حسابرس شرکت و آقای ناصر جعفریان بسمت بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. ش 1844989 رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/25:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس مشهد انتهای بلوار خیام شمالی میدان بهارستان مرکز مواد غذایی سپاد نبش خیابان چهارم کدپستی 919699XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 1810093 ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/17:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/9/92 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/400/519/307 ریال به مبلغ 000/800/038/615 ریال و افزایش تعداد سهام از 30751940 سهم 000/10 ریالی به 61503880 سهم 000/10 ریالی با نام از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت. و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/10/92 با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی برتسویه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 000/400/519/307 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد. ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/800/038/615 ریال منقسم به 61503880 سهم 000/10 ریالی با نام میباشد که تماماً پرداخت گردیده است. ش 1777460 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/15:

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/9/1392 شرکت مزبور، با توجه به درگذشت آقای محمدجعفر یزدی ( عضو اصلی هییت مدیره) آقای میلاد یزدی ( عضو علی البدل) به سمت عضو اصلی جایگزین نامبرده گردید در نتیجه آقای محمدصادق امین شریعتی به سمت رییس هییت مدیره و آقای میلاد یزدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و اقای حسینعلی رکنی یزدی عضو هییت مدیره و مدیر عامل و خانم مینا یزدی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 22/2/94 انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضا دو نفر از سه نفر اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ش 1757347 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/28:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 22/2/92 شرکت مزبور ضمن تصویب صورتهای سال مالی 91 ، موسسه حسابرسی پارس بهروش به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای ناصر جعفریان به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 30/10/92 به سمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب و شرکت خوشگوار تهران به نمایندگی آقای محمدجعفر یزدی و آقایان محمدصادق امین شریعتی و حسینعلی رکنی یزدی به سمت اعضای اصلی و آقای میلاد یزدی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/2/92 آقای محمدجعفر یزدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدصادق امین شریعتی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسینعلی رکنی یزدی به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 1648461 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/03/17:

پیرو آگهی شماره 41250/2 ن مورخ 30/4/90 در خصوص شرکت خوشگوار مشهد _ سهامی خاص) به شماره ثبت 309 نام شرکت اشتباهاً خوشگوار درج شده است که بدینوسیله اصلاح آن اعلام می گردد. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/03/17:

پیرو آگهی شماره 41250/2 ن مورخ 30/4/90 در خصوص شرکت خوشگوار مشهد ( سهامی خاص) به شماره ثبت 309 نام شرکت اشتباهاً خوشگوار درج شده است که بدینوسیله اصلاح آن اعلام میگردد. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 19/9/90 شرکت مزبور، با توجه به استعفای آقای میلاد یزدی از سمت مدیرعامل، آقای حسینعلی رکنی یزدی برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 20/2/92 به عنوان مدیرعامل جدید شرکت انتخاب گردید و کلیه چکها و اوراق بهادار و سفته با امضای دو نفر از مجموع اعضای هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/04/30:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/2/90 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت، موسسه حسابرسی پارس بهروش به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای علی جعفریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال و آقایان محمدتقی امین شریعتی و محمدجعفر یزدی و مسعود یزدی و محمدصادق امین شریعتی و میلاد یزدی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای مهرداد یزدی و خانم مینا یزدی به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/2/90 آقای محمدجعفر یزدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدتقی امین شریعتی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای میلاد یزدی به سمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه چکها و اوراق بهادار و سفته با امضای دو نفر از اعضای اصلی هییت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود و اوراق عادی شرکت با امضای مدیر عامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

با استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 22/2/89 شرکت فوق، ترازنامه مالی سال 88 مورد تصویب قرار گرفت و روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و موسسه حسابرسی پارس بهروش به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای ناصر جعفریان به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب شدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/7/88 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/625/140 ریال به مبلغ 000/250/781/175 ریال از طریق: افزایش تعداد سهام از 14062500 سهم به 17578125 سهم 000/10 ریالی با نام و از محل آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 23/10/88 و با توجه به اظهارنامه تنظیمی و آگهی پذیره نویسی منتشره در شماره 17410 مورخه 18/8/88 روزنامه خراسان موضوع اعمال ماده 169 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و گواهی شماره 6/15378 مورخه 22/10/88 بانک ملی ایران شعبه مشهد مبنی بر واریز مبلغ 000/250/156/35 ریال به حساب سپرده مخصوص هییت مدیره افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/250/781/175 ریال منقسم به 125/578/17 سهم 000/10 ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/06/13:

طبق صورت جلسه مورخ 18/4/87 هییت مدیره شرکت فوق شعبه ای از شرکت فوق در اصفهان به نشانی: خیابان امام خمینی کیلومتر 3 جاده محمودآباد فرعی 8 انبار شرکت خوشگوار با مدیریت آقای مصطفی مسجدیان افتتاح گردید. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه هشتادو هفت شرکت مزبور ضمن تصویب صورتهالی مالی 86 روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد و آقایان سعید لعل قادری ناصر جعفریان به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت اسنادواملاک ناحیه دومشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی