اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10630171069

تاریخ ثبت: 1390/03/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/03/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/01:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 1/3/90 تحت شماره 11164 و شناسه ملی 106301XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1/3/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار حدیث کرمان آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: کلیه خدمات فنی و مهندسی که عبارتند از 1 نصب و بهر ه برداری پروژه های برق رسانی 2 طراحی و نصب مدارات الکترونیکی 3 طراحی و تجهیز لوازم و دکوراسیون فضاهای داخلی 4 تعمیر و نگهداری تاسیس ات اداری و خانگی 5 تعمیر و نگهداری کلیه ماشین آلات صنعتی 6 انجام کلیه امور خدماتی شرکتها و ادارات دولتی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان کرمان شهر کرمان خ جهاد ک نبش 12 ط اول واحد یک. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ٍریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 116/143 مورخ 8/2/90 نزد بانک صنعت و معدن شعبه کرمان پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم اکرم کربلایی زاده به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای مجید رستمی شهربابکی به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای حمید قاضی زاده احسانی به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای حمید قاضی زاده احسانی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا یا به اتفاق مدیر عامل و رییس هییت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای محمدرضا کربلایی زاده به عنوان بازرس اصلی 28 آقای مصطفی قاضی زاده احسانی به عنوان بازرس علی البدل ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی